НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3633641 Картинка 10030388 Картинка 11962988 Картинка 8836276 Картинка 4233142 Картинка 6564251 Картинка 5621654 Картинка 3284733 Картинка 4474565 Картинка 11446479

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ – РОСИЦА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

Публикувано на 22 май 2023

На 27.06.2023 г. от 13:00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на РОСИЦА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра „Лека атлетика“, професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“, с тема на дисертационния труд „Методика за фитнес подготовка на мъже във възрастта 40-60 години“, за придобиване на ОНС „Доктор“.

Научен ръководител: проф. Юлиян Богданов Карабиберов, доктор

 Рецензенти:

  1. Проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн
  2. Проф. Иван Йотов Йотов, доктор

Състав на научното жури, съгласно ЗП-№359 от 26.04.2023 г.

Вътрешни членове:

  1. Проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн
  2. Доц. Пламен Любенов Нягин, доктор

Резервен член: доц. инж. Григор Красимиров Гутев, доктор

Външни членове:

  1. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн
  2. Проф. Иван Йотов Йотов, доктор
  3. Проф. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ „Св. Климент Охридски“

Резервен член: проф. Цветко Евгениев Цветков, доктор

Технически секретар: Димитринка Александрова Шолева


Материали по защитата

 


 
Facebook Twitter Share