НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2734736 Картинка 2640845 Картинка 9846411 Картинка 149966 Картинка 517807 Картинка 3666591 Картинка 9566784 Картинка 8007275 Картинка 7126397 Картинка 6333346

Защита на дисертация – Стефания Стефанова Найденова

Публикувано на 19 май 2023

Официална защита на дисертационен труд на тема: „Кинезитерапия при консервативно лечение на синдром на карпалния канал”, с научен ръководител проф. Евгения Борисова Димитрова, дн за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма „Кинезитерапия” от Стефания Стефанова Найденова.

Официалната защита ще се състои на 20.06.2023 г. от 15:00 часа в заседателната зала на НСА „ Васил Левски“, ул. „Гургулят“, 1.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора Заповед № ЗП-207/06.03.2023 г.

Вътрешни членове:

1. проф. Румяна Георгиева Ташева, доктор

2. доц. Денка Ненова Маринова, доктор

Резервен член: доц. Дияна Александрова Попова-Добрева, доктор

Външни членове:

1. проф. Руска Василева Паскалева, доктор – Тракийски университет

2. доц. Мариела Радославова Филипова, доктор – ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград

3. доц. Даниела Иванова Попова, доктор – МУ, гр. София

Резервен член: доц. Мария Стаматова Вакрилова-Бечева, доктор – МУ, гр. Пловдив

Технически секретар: Цветелина Василева Митова


Рецензенти:
- проф. Румяна Георгиева Ташева, доктор
- проф. Руска Василева Паскалева, доктор


Материали по защитата

 


 
Facebook Twitter Share