НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3552558 Картинка 5978576 Картинка 3804144 Картинка 9962273 Картинка 12322803 Картинка 10918868 Картинка 10136957 Картинка 6139811 Картинка 7010935 Картинка 1226661

Конкурс за доцент – гл. ас. Милена Станимирова Кулева, доктор


На 11.04.2023 г. (вторник) от 13:00 ч. в кабинет 401 на НСА «Васил Левски», Студентски град, ще се състои второто, заключително заседание на утвърденото научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност «Информационни и комуникационни технологии във физическото възпитание и спорта», за нуждите на Секция «Информационни технологии за анализ на движенията» към Департамент «Езиково обучение и информационни технологии» (ДЕОИТ), с кандидат гл. ас. Милена Станимирова Кулева, доктор.

Конкурсът е обявен в ДВ, бр.93 от 22.11.2022 г.

 
Научно жури, съгласно Заповед ЗП- №1307/14.12.2022 г.:

Вътрешни членове:

 1. Проф. Татяна Станчева Янчева, дн
 2. Проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн
 3. Доц. Милен Николаев Чалъков, доктор
 4. Доц. Весела Кирилова Славова, доктор
  Резервен член: доц. Михаил Ивайлов Кончев, доктор

 

Външни членове:

 1. Проф. Боряна Георгиева Туманова, доктор – СУ „Св. Климент Охридски“
 2. Доц. Иван Стефанов Христозов, доктор – Военна академия „Г. С. Раковски“
 3. Доц. Галина Иванова Иванова, доктор – Русенски университет „Ангел Кънчев“
  Резервен член: доц. Огнян Кирилов Тишинов , доктор 


Технически секретар: Димитринка Александрова Шолева

Председател на НЖ:  проф. Татяна Станчева Янчева, дн

 

Рецензенти:

 • проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн
 • проф. Боряна Георгиева Туманова, доктор

 

Материали по процедурата 
Facebook Twitter Share