НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9767737 Картинка 5317615 Картинка 10769697 Картинка 7769963 Картинка 7230185 Картинка 12009242 Картинка 4349047 Картинка 3480961 Картинка 310870 Картинка 5038197

Защита на дисертация – Весела Руменова Димитрова


На 26.01.2023г. от 15.00 ч. в зала 501, НСА „В.Левски”- ул. Гургулят 1, ще се състои публична защита на дисертационния труд на Весела Руменова Димитрова – докторантка в самостоятелна форма на обучение към катедра “Теория и методика на кинезитерапията” на тема: Приложение на миофасциални техники при хронична неспецифична болка в лумбо-сакралната област, за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление: 7.4. Обществено здраве, програма „Кинезитерапия“.

Научен ръководител: доц. Любомира Саздова, доктор 

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 1256/07.12.2022г.

Научно жури 

 
Вътрешни членове:
1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, дн – председател
2. Проф. Румяна Георгиева Ташева, доктор
Резервен член: Доц. Денка Ненова Маринова, доктор

Външни членове:
1. Проф. д-р Пламен Славов Кинов, дн
2. Доц.Ростислав Валентинов Костов, доктор
3. Доц. Даниела Иванова Попова, доктор
Резервен член: Доц.Мариела Радославова Филипова, доктор


Рецензенти:
Проф. Евгения Борисова Димитрова, дн
Доц.Ростислав Валентинов Костов, доктор


Материали по защитата 
Facebook Twitter Share