НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1615750 Картинка 2048008 Картинка 3076750 Картинка 609 Картинка 9818210 Картинка 4687540 Картинка 7415331 Картинка 9035234 Картинка 8158564 Картинка 11488670

22.11.2022 - Конкурси за академични длъжности


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 22 от 03.11.2022 г., обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ в  област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

 - ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна гимнастика), за нуждите на катедра „Гимнастика“;

- ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортен мениджмънт), за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“.

ДОЦЕНТИ   в  област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

- ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хандбал), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;

- ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Биомеханика“, за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“;

- ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Класическа борба), за нуждите на катедра „Борба и джудо“.

 

ДОЦЕНТ – ЕДИН в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Информационни и комуникационни технологии във физическото възпитание и спорта“, за нуждите на секция „Информационни технологии за анализ на движенията“ към Департамент „Езиково обучение и информационни технологии“ (ДЕОИТ).

Всички конкурси със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуване на конкурсите в Държавен вестник.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой 93 от 22.11.2022 г., стр. 62-63. 
Facebook Twitter Share