НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5893047 Картинка 1013906 Картинка 2767206 Картинка 2278202 Картинка 11665570 Картинка 5318971 Картинка 579397 Картинка 7018231 Картинка 11045150 Картинка 10505310

27.08.2022 - Защита на дисертация – Уиил Яхия Мохамед Али


Официална защита на дисертационен труд на тема: „Морфологична характеристика на елитни футболисти от Република Судан“  с научен ръководител проф. д-р Мария Василева Тотева, дн за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 7.5. Здравни грижи, докторска програма „Уелнес – промоция на здравето”  от Уаил Яхия Мохамед Али.

Официалната защита ще се състои на 27.09.2022 г. от 14:00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „В. Левски“.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора Заповед № ЗП-722/30.06.2022 г.

Вътрешни членове:

1. проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор

2. доц. д-р Евелина Емилова Милошова, доктор - Председател

             Резервен член: доц. д-р Богдана Любомирова Илинова, доктор

Външни членове:

1.     проф. Кирил Атанасов Ааджов, дн

2.     доц. Даниела Иванова Попова, доктор – Медицински университет, гр. София

3.     доц. Давид Руменов Кънчев, доктор – Медицински университет, гр. София

             Резервен член: доц. Мариела Радославова Филипова, доктор – ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Технически секретар: Цветелина Василева Митова


Рецензенти:
- Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор
- проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

 

Изтеглете материали по защитата 
Facebook Twitter Share