НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6932441 Картинка 7810981 Картинка 5127893 Картинка 145579 Картинка 6667397 Картинка 8099924 Картинка 922443 Картинка 10966510 Картинка 6781557 Картинка 7227394

22.08.2022 - Защита на дисертация - доц. Мариана Борукова, доктор


На 21.09.22 г. (сряда) от 14.00 ч. в зала А-3 в Ректората на Национална спортна академия „Васил Левски", ще се проведе второто заключително заседание на утвърденото Научно жури по процедура за придобиване на научната степен „Доктор на науките“, в област на висше образование 7.6 Спорт, от доц. Мариана Алексиева Борукова, доктор. Тема на дисертационния труд: „Комплексна система за контрол и оценка на физическото развитие и специфичната работоспособност на подрастващи баскетболисти”.

 

Членове на научното жури, съгласно Заповед ЗП-700/22.06.2022 г., на основание предложение от Факултетния съвет на Факултет „Педагогика“ на НСА „Васил Левски“ от 16.06.2022 г., Протокол № 4, в състав:

 

Вътрешни членове:

  1. проф. Даниела Станимирова Дашева, ДН,  ПН 7.6. Спорт, Специалност Теория и методика на физическото възпитание и  спортната тренировка, вкл. МЛФ – НСА
  2. проф. Пенчо Георгиев Гешев, доктор, ПН 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Ветроходство) – НСА
  3. проф. Димитър Петров Михайлов, доктор, ПН 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Волейбол) – НСА

 

Външни членове:

  1. проф. Йордан Славов Калайков, дн, ПН 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Мениджмънт на спорта) – НСА
  2. проф. Кръстю Димов Църов, доктор, ПН 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Баскетбол) – НСА, пенсионер
  3. проф. Милена Величкова Алексиева, доктор, ПН 1.3. Педагогика на обучението по … – ВТУ
  4. доц. Анна Тихомирова Божкова, дн, ПН 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Волейбол) – МУ

 

Председател: проф. Даниела Станимирова Дашева, ДН

 

Рецензенти:

  1. Проф. Даниела Станимирова Дашева, ДН – вътрешен член
  2. Проф. Димитър Петров Михайлов, доктор – вътрешен член
  3. Проф. Кръстю Димов Църов, доктор – външен член

 

Технически секретар: Нели Бориславова Петрова


Изтеглете материали на кандидата
 
Facebook Twitter Share