НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7277436 Картинка 2653128 Картинка 9893746 Картинка 8033445 Картинка 10352721 Картинка 5457616 Картинка 9624363 Картинка 7850616 Картинка 9628031 Картинка 6317544

1.08.2022 - Конкурс за "Професор" - доц. д-р Любомир Петров, доктор

На 07.09.2022 г. от 13.00 ч. в зала 003 на Национална спортна академия  „Васил Левски”, Студентски град,  ще се проведе второто заключително заседание на утвърденото Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт,  специалност Спорт („Биохимия с биохимия на спорта) за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“. 

Конкурсът е публикуван в Държавен вестник брой 22 от 18 март 2022 г.

Членове  на Научното жури, съгласно Заповед ЗП-423/18.04.2022 г., на основание предложение от Факултетния съвет на Факултет „Спорт“  при НСА „Васил Левски“ от 14.04.2022 г., Протокол № 25 в състав:

Вътрешни членове:

  1. Проф. д-р Иван Христов Мазнев, доктор
  2. Проф. Свилен Емилов Нейков, дн
  3. Доц. д-р Милена Георгиева Николова, доктор

Резервен член: доц. д-р Лъчезар Георгиев Стефанов, доктор

Външни членове:

  1. Проф. д-р Николай Петров Бояджиев дм
  2. Проф. Доротеа Георгиева Стефанова – Гачев, дн
  3. Проф. Албена Георгиева Йорданова, доктор
  4. Доц. Милка Милчева Милева, доктор

Резервен член: проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, доктор

 

Председател проф. д-р Иван Христов Мазнев, доктор

Рецензенти:

  1. Проф. Доротеа Георгиева Стефанова - Гачева, дн
  2. Проф. Свилена Емилов Нейков, дн

Доц .Милка Милчева Милева, доктор
 
??????? ??? Facebook Twitter Share