НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11867834 Картинка 9265399 Картинка 6353005 Картинка 8654578 Картинка 11536539 Картинка 1946131 Картинка 152287 Картинка 12180923 Картинка 11814561 Картинка 8717888

27.07.2022 - Конкурс за професор – доц. Николина Георгиева Димитрова-Недкова, дн

На 14.09.2022 г. (сряда) от 13.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе второто, заключително заседание на утвърденото научното жури по процедурата за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Информационни технологии в спорта) за нуждите на секция „Информационни технологии за анализ на движенията” при ДЕОИТ, с кандидат доц. Николина Георгиева Димитрова-Недкова, дн.

Конкурсът е обявен в ДВ, брой 22 от 18.03.2022 г.

Състав на научното жури съгласно Заповед на Ректора № ЗП-517/12.05.2022 г.

Вътрешни членове:

  1. Проф. Здравко Петров Аракчийски, доктор
  2. Проф. Рени Кръстева Дамянова, дн
  3. Проф. Бонка Михайлова Димитрова, доктор
  4. Доц. Арахангел Григоров Гигов, доктор

 

     Резервен член: доц. Емил Руменов Аврамов, доктор

 

Външни членове:

  1. Проф. Галина Петрова Дякова, доктор
  2. Проф. Кръстю Димов Църов, доктор
  3. Доц. Анна Тихомирова Божкова, дн

 

     Резервен член: проф. Йордан Костадинов Иванов, доктор

 

Технически секретар: Димитринка Александрова Шолева

Председател: доц. Арахангел Григоров Гигов, доктор

Рецензенти:

Проф. Здравко Петров Аракчийски, доктор

Проф. Бонка Михайлова Димитрова, доктор

Проф. Галина Петрова Дякова, доктор


Материали по процедурата 
??????? ??? Facebook Twitter Share