НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 277498 Картинка 9068384 Картинка 3386407 Картинка 5410611 Картинка 12144067 Картинка 3393468 Картинка 9773880 Картинка 8873239 Картинка 2037595 Картинка 11530889

20.07.2022 - Конкурс за доцент – Васил Илиев Димитров

 

На 13.09.2022 г.  (вторник) от 11.00 ч. в учебният кабинет по „ИФВС“ в ЗСС на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе второто заключително заседание на утвърденото научното жури по процедурата за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ”, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Мениджмънт на спорта) за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта”.

Конкурсът е публикуван в Държавен вестник брой 22 от 18 март 2022 г.

Състав на Научното жури съгласно Заповед на Ректора №ЗП-426/18.04.2022 г.

 

Вътрешни членове:

  1. Проф. Лозан Александров Митев, д-р
  2. Проф. Бисер Максимов Цолов, дн
  3. Проф. Даниела Станимирова Дашева, дн
  4. Доц. Иван Апостолов Славчев, д-р

Резервен член: Доц. Иван Петков Сандански, д-р

 

Външни членове:

  1. Проф. Петър Александров Банков, д-р
  2. Проф. Цветко Евгениев Цветков, д-р
  3. Проф. Йордан Костадинов Иванов, д-р

Резервен член: Проф. Димитър Танев Кайков, дн

 

Технически секретар: Калинка Маринова Иванова

 

Председател: Проф. Бисер Максимов Цолов, дн

 

Рецензенти:

Проф. Бисер Максимов Цолов, дн

Проф. Петър Александров Банков, д-р


Материали по процедурата

  
??????? ??? Facebook Twitter Share