НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9951859 Картинка 5687748 Картинка 4102543 Картинка 4959431 Картинка 9521590 Картинка 9287821 Картинка 7821520 Картинка 8117044 Картинка 200615 Картинка 9164380

14.07.2022 - Конкурс за професор – Иван Колев Иванов

На 14.09.2022 г.  (сряда) от 10.30 ч. в 315 кабинет на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе второто заключително заседание на утвърденото научното жури по процедурата за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР”, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Колоездене) за нуждите на катедра „Технически и ледени спортове”, с кандидат доц. Иван Колев Иванов, дн.

Конкурсът е обявен ДВ, брой 22 от 18.03.2022 г.

Състав на научното жури съгласно Заповед на Ректора № ЗП-424/18.04.2022 г.

Вътрешни членове:

  1. Проф. Красимир Лазаров Петков, дн
  2. Проф. Даниела Станимирова Дашева, дн
  3. Доц. Руслан Любомиров Христов, доктор

Резервен член: Проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн

Външни членове:

  1. Проф. Димитър Танев Кайков, дн
  2. Проф. Росица Стефанова Църова, доктор
  3. Проф. Галина Петрова Дякова, доктор
  4. Проф. Ангел Божичков Крумов, доктор

Резервен член: Доц. Огнян Кирилов Тишинов, доктор

Технически секретар: Калинка Маринова Иванова

Председател: проф. Даниела Станимирова Дашева, дн

Рецензенти:

Проф. Даниела Станимирова Дашева, дн

Проф. Красимир Лазаров Петков, дн

Проф. Росица Стефанова Църова, доктор


Материали по процедурата 
??????? ??? Facebook Twitter Share