НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6953200 Картинка 5314645 Картинка 12207565 Картинка 5543502 Картинка 1910958 Картинка 12278178 Картинка 827384 Картинка 1103520 Картинка 10092348 Картинка 1422183

8.06.2022 - НСА „Васил Левски“ е одобрена за участие в Национална програма

Министерство на образованието и науката информира Национална спортна академия, че е одобрена и ще участва в Националната програма  „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация". Програмата е одобрена с Решение на Министерски съвет  № 733 от 21 октомври 2021 година. Срокът за изпълнение е 42 месеца, а индикативния бюджет е 12 милиона лева.
Бенефициенти по Програмата са висшите училища и научните организации в страната с програмна акредитация за образователна и научна степен "доктор" от Националната агенция по оценяване и акредитация и разполагащи с профил в BPOS.
Целта на Програмата е да се стимулира публикационната активност на научноизследователския състав и повишаване броя на научните публикации в авторитетни научни списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, както и насърчаване на културата на споделяне на научна информация с отворен достъп и възприемането ѝ като стандартна практика от научноизследователската общност.
 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share