НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5510965 Картинка 10731789 Картинка 3706794 Картинка 181224 Картинка 4757607 Картинка 1528335 Картинка 1963502 Картинка 8806498 Картинка 6304335 Картинка 7294817

29.04.2022 - Защита на дисертация – Полина Иванова Тодорова

На 01.06.2022г. от 13:00 ч. в зала 501, НСА „В.Левски”- ул. Гургулят 1, ще се състои публична защита на дисертационния труд на Полина Иванова Тодорова – докторантка в редовна форма на обучение към катедра “Теория и методика на кинезитерапията” на тема: „Кинезитерапия при болка в ходилната област, провокирана от плажен футбол”, за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление: 7.4. Обществено здраве, програма „Кинезитерапия“.

Научен ръководител: проф. Николай Попов, дн.

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 450/21.04.2022г.

Научно жури

Вътрешни членове:

 1. Доц. Дияна Попова – Добрева, доктор – председател
 2. Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор
  Резервен член: Доц. Денка Ненова Маринова, доктор

Външни членове:

 1. Проф. Гергана Бончева Ненова, дн
 2. Доц. Даниела Иванова Попова, доктор
 3. Доц.. Мариела Радославова Филипова, доктор
  Резервен член: Доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор

Рецензенти:

 1. Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор
 2. Доц. Даниела Иванова Попова, доктор 
??????? ??? Facebook Twitter Share