НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4069018 Картинка 7947042 Картинка 6653984 Картинка 6115635 Картинка 9419630 Картинка 451060 Картинка 8990764 Картинка 8926378 Картинка 11137575 Картинка 6035519

20.01.2022 - Защита на дисертация - Румяна Кирилова Иванова

На 28.02.2022 г. от 13.00 часа в зала „А2“, в НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Румяна Кирилова Иванова – докторант самостоятелна подготовка към катедра “Футбол и тенис” на тема: “Програма за усъвършенстване на атакуващите удари при висококвалифицирани състезатели по бадминтон “ за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.


Научен ръководител: доц. Галина Стоянова Очева, доктор

 

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП - 1571/30.11.2021 г.:


Вътрешни членове: 

1.проф. Красимир Лазаров Петков, дн - НСА „Васил Левски“

2.доц. Иван Димитров Димов, доктор - НСА „Васил Левски

 

Резервен член доц. Антонио Дачков Антонов, доктор

 

Външни  членове:

1.проф. Ирен Йорданова Пелтекова, доктор – СУ “Климент Охридски“

2.проф. Галина Петрова Дякова, доктор – Тракийски университет, гр. Ст. Загора

3.доц. Анна Тихомирова Божкова, дн- МУ, гр. София

 

Резервен член доц. Боряна Георгиева Туманова, доктор - СУ “Климент Охридски“

 

Технически секретар: Йоана Георгиева Папазова

 

Рецензенти:

  1. Проф. Красимир Лазаров Петков, дн
  2. Проф. Галина Петрова Дякова, доктор
Материали по защитата


 
??????? ??? Facebook Twitter Share