НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6570371 Картинка 2279324 Картинка 8765439 Картинка 10403606 Картинка 6326105 Картинка 2678133 Картинка 7493608 Картинка 2265821 Картинка 1640390 Картинка 5589410

20.01.2022 - Защита на дисертация - Красимира Стойчева

Официална защита на дисертационния труд на Красимира Георгиева Стойчева – докторант редовна форма на обучение към катедра „Теория на спорта“, на тема „Контрол на специфичната работоспособност при състезатели по каяк в дисциплината 1000 м“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“ ще се състои на 23.02.2022 г. от 15:30 часа в зала А3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научен ръководител доц. Лъчезар Георгиев Стефанов, доктор

Рецензенти:

 1. Проф. Свилен Емилов Нейков, дн
 2. Доц. Александър Ангелов Цветков, доктор

Научно жури

Вътрешни членове:

 1. Проф. Свилен Емилов Нейков, дн, председател
 2. Доц. д-р Милена Георгиева Николова, доктор
  Резервен член проф. Вихрен Стойчев Бачев, дн

Външни членове:

 1. Доц. Александър Ангелов Цветков, доктор, НСА
 2. Доц. Любен Кръстев Кръстев, доктор, НСА 
 3. Доц. Огнян Кирилов Тишинов, доктор, НСА
  Резервен член проф. д-р Мария Василева Тотева-Димитрова, дмн

 

Технически секретар: Цветелина Гергова-Манчева


Материали по защитата 
??????? ??? Facebook Twitter Share