НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3170129 Картинка 11192863 Картинка 6553072 Картинка 5315770 Картинка 2192533 Картинка 10530278 Картинка 1544063 Картинка 3885674 Картинка 1043328 Картинка 3445864

19.01.2022 - Защита на дисертация – Димчо Илиянов Хаджиев

 

На 23.02.2022г. от 14.00 ч. в зала 501, НСА „В.Левски”- ул. Гургулят 1,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Димчо Илиянов Хаджиев – докторант в редовна форма на обучение към катедра “Теория и методика на кинезитерапията” на тема: „Изследване възможностите на ранната кинезитерапия за подобряване на клиничните резултати след колянно ендопротезиране”, за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление: 7.4. Обществено здраве, програма „Кинезитерапия“.

Научен ръководител: проф. д-р Пламен Кинов, дн

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 1552/26.11.2021г.

Научно жури 

                  
Вътрешни членове:
1. Проф. Румяна Георгиева Ташева, доктор - председател
2. Проф. Евгения Борисова Димитрова, дн
Резервен член: Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор

Външни членове:
1. Доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор
2. Доц. д-р Николай Димитров, дн
3. доц.д-р Борис Иванов Матев, дн
Резервен член: Доц. Даниела Иванова Попова, доктор


Рецензенти:
Доц. Проф. Евгения Борисова Димитрова, дн
Доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор


Материали по защитата

 

 

  
??????? ??? Facebook Twitter Share