НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10652667 Картинка 1111390 Картинка 2071222 Картинка 1054688 Картинка 8636248 Картинка 7390365 Картинка 4171020 Картинка 4610524 Картинка 6609102 Картинка 7995943

Защита на дисертация – Йоан Ангелов Крумов

На 18.01.2022 г. от 13.00 ч.,  в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се състои публична защита на дисертационния труд на Йоан Ангелов Крумов, докторант на самостоятелна подготовка на обучение към катедра „Технически и ледени спортове“ на тема: „Основи на обучението и усъвършенстването на техниката при млади хокеисти“ за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

Научен ръководител: доц. Иван Колев Иванов, дн

 

Рецензенти:

проф. Анжелина  Георгиева  Янева - Прокопова, д-р

доц. Руслан Любомиров Христов, д-р

 

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-1405/29.10.2021 г.  и Заповед № ЗП-1628/10.12.2021 г.

 

Вътрешни членове:

1.проф. Красимир Лазаров Петков, дн

2.доц. Руслан Любомиров Христов, д-р

Резервен вътрешен член: доц. Юри Динев Вълев, д-р

 

Външни членове:                 

1.проф. Анжелина  Георгиева  Янева - Прокопова, д-р

2.проф. Димитър Танев  Кайков, дн

3.проф. Галина Петрова Дякова, д-р

Резервен външен член: доц. Жасмин Тодорова Цанкова, д-р

 

Технически секретар: Калинка Маринова Иванова 


Материали по защитата

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share