НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11136647 Картинка 6624695 Картинка 1888547 Картинка 2192184 Картинка 2520795 Картинка 10089106 Картинка 9870917 Картинка 3867004 Картинка 8659374 Картинка 256921

Конкурс за професор - доц. Валентин Панайотов, дн

 

На 17.09.2021 г. от 13.00 ч. в зала 116 на Национална спортна академия  „Васил Левски”, Студентски град,  ще се проведе второто заключително заседание на утвърденото Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт,  специалност Спорт (Културизъм) за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“. 

Конкурсът е публикуван в Държавен вестник брой 26 от 30 март 2021 г.

Членове  на Научното жури, съгласно Заповед ЗП-517/29.04.2021 г., на основание предложение от Факултетния съвет на Факултет „Спорт“  при НСА „Васил Левски“ от 27.04.2021 г., Протокол № 14 в състав:

Вътрешни членове:
1. Проф. Красимир Лазаров Петков, дн
2. Проф. Стефан Георгиев Стойков, дн
3. Проф. Юлиян Богданов Карабиберов, доктор
4. Доц. Нели Янкова Симова, доктор
Резервен член: доц. Сашо Панчев Йорданов, доктор

Външни членове:
1. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн
2. Проф. Йордан Костадинов Иванов, доктор
3. Доц. Любен Кръстев Кръстев, доктор
Резервен член: проф. Димитър Атанасов Димитров, дн

Председател проф. Красимир Лазаров Петков, дн

Рецензенти:

  1. проф. Красимир Лазаров Петков, дн
  2. проф. Йордан Костадинов Иванов, дн
  3. проф. Юлиян Богданов Карабиберов, доктор
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share