НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4635592 Картинка 7854069 Картинка 9874372 Картинка 7319366 Картинка 8392024 Картинка 1103798 Картинка 2929548 Картинка 5214339 Картинка 8724875 Картинка 113515

Защита на дисертация – Муаммер Айдън

На 13.07.2021 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Муаммер Айдън – докторант редовна форма на обучение към катедра “Психология, педагогика и социология” на тема: “Терапевтичното въздействие на спорта за намаляване на негативните ефекти при общества, намиращи се в следвоенен период“ за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.
Научен ръководител: доц. Живка Тодорова Желязкова-Койнова, доктор
Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 647/27.05.2021 г.

Научно жури

Вътрешни членове:
1. Проф. Михайл Живков Георгиев, доктор – председател на журито  
2. Доц. Ина Георгиева Владова, доктор 
Резервен член: доц. Албена Илиева Димитрова, доктор       

Външни членове:
1. Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор 
2. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн
3. Доц. Александър Ангелов Цветков, доктор 
Резервен член: проф. Ангел Божичков Крумов, доктор

Рецензенти: 
Проф. Михайл Живков Георгиев, доктор 
Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share