НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 722079 Картинка 6696575 Картинка 5123950 Картинка 6456520 Картинка 2353408 Картинка 8162382 Картинка 2874879 Картинка 12262735 Картинка 4810682 Картинка 11516303

Представяне на доклад-оценка на информационната сигурност на НСА

Доклад с оценка на информационната сигурност на НСА „Васил Левски“ представиха днес пред академичната общност експерти на водещия световен консултант и доставчик на цялостни софтуерни и облачни технологични решения – SoftwareOne.
Оценката е изготвена в рамките на два месеца със съдействието на специалистите от Центъра за информационни системи и технологии на Спортната академия, а целта на доклада е да се създаде по-ясна представа за текущото състояние на информационните активи и какво е нивото на зрялост на сигурността й.
С ректорското ръководство и ръководителите на служби и отдели се обсъдиха препоръките и следващите стъпки към повишаване нивото на информационната сигурност, както и най-добрите практики за подобряване на инфраструктурната сигурност, операционната надеждност, човешкия ресурс и сигурното изграждане на приложения.
Предложенията са препоръчителни и целят повишаване на информираността на ръководния екип и служителите, отговарящи за информационните технологии по какъв начин и с какви средства може да се постигне най-оптимизирана защитеност на средата.
Докладът е изготвен в три основни етапа:
Първи етап – събиране на необходимите за създаването на отчета данни, посредством технически интервюта с IT персонала на НСА „Васил Левски“.
Втори етап – обработка на събраните твърдения, като са взети под внимание законовите разпоредби „НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“ (Приета с ПМС №186 от 26.07.2019 г., обн., ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г., в сила от 26.07.2019 г.)
Трети етап – изготвяне на крайния отчет с конкретни препоръки във всяка една от областите, засегнати по време на техническото интервю с отдела за информационни технологии.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share