НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9344835 Картинка 7095593 Картинка 6299964 Картинка 9275990 Картинка 5483874 Картинка 5944104 Картинка 12143374 Картинка 8136836 Картинка 6865012 Картинка 5876816

Защита на дисертация – Борислав Иванов Чонгов

 

На 23.03.2021г. от 14.00 ч. в зала 501, НСА „В.Левски”- ул. Гургулят 1,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Борислав Иванов Чонгов – докторант в задочна форма на обучение към катедра “Теория и методика на кинезитерапията” на тема: „Кинезитерапия по метода на schroth при идиопатична сколиоза”, за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление: 7.4. Обществено здраве, програма „Кинезитерапия“.

Научен ръководител: проф. Евгения Димитрова, дн

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 27/15.01.2021г.

Научно жури 

                  
Вътрешни членове:
1. Проф. Николай Емилов Попов, дн– председател
2. Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор
Резервен член: Доц. Дияна Попова – Добрева, доктор

Външни членове:
1. Доц. д-р Константин Александров Узунов, дмн
2. Доц. д-р Венелин Александров Алексиев, дм
3. Проф. д-р Андрей Маринович  Йотов, дмн
Резервен член: Доц. Николай Иванов Димитров, доктор


Рецензенти:
Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор
Доц. д-р Константин Александров Узунов, дмн


Материали по защитата

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share