НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6371100 Картинка 1719919 Картинка 9909849 Картинка 8050592 Картинка 10463704 Картинка 2040666 Картинка 11687360 Картинка 268414 Картинка 608016 Картинка 11795

Защита на дисертация - Милена Търничкова

 

Официална защита на дисертационния труд на Милена Димитрова Търничкова,  докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Гимнастика” с тема „Динамика и развитие на специалната физическа подготовка в спортната аеробика“ и научен ръководител доц. Георги Иванов Сергиев, доктор, за придобиване на научната степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, по научната специалност „Теория и методология на спортната наука“ ще се състои на 16.03.2021 г.от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ Васил Левски“.


Научното жури

Вътрешни членове:

  1. проф. Бонка Михайлова Димитрова, доктор
  2. доц. Нели Николова Танкушева, доктор

            Резервен член доц. Илия Димимтров Кючуков, доктор

Външни членове:

  1. проф. Галина Петрова Дякова, доктор – Тракийски университет, Стара Загора
  2. доц. Димка Борисова Несторова, доктор – УХТ, Пловдив
  3. доц. Анна Тихомирова Божкова, дн – Медицински университет

            Резервен член проф. Димитър Георгиев Давидов, доктор

 

Технически секретар: Цветелина Георгиева Гергова-Манчева


Материали по защитата

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share