НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7084790 Картинка 11042494 Картинка 11442694 Картинка 9501888 Картинка 11758643 Картинка 3438284 Картинка 7005794 Картинка 9995541 Картинка 6916399 Картинка 809849

Защита на дисертация - Бояна Коцева

 

На 23.02.2021 г. от 14.00 ч. в  Зала  А3 на  НСА „Васил Левски”, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на Бояна Константинова Коцева – докторант редовна форма на обучение към катедра „Снежни спортове“, на тема: „Анализ на условията за развитие на алпийски ски за хора с увреждания в Република България”, за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор”,  професионално направление: 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.  

Научен ръководител: доц. Петър Янков, доктор

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора -  ЗП – 25/15.01.2021 г.

Вътрешни членове:

  1. Доц. Стефка Колева Джобова, доктор
  2. Доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор 

Резервен член: доц. Иван Апостолов Славчев, доктор

Външни  членове: 

  1. Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор - пенсионер
  2. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн - пенсионер
  3. Доц. Огнян Кирилов Тишинов, доктор – пенсионер

Резервен член: проф. Димитър Атанасов Димитров, дн - пенсионер

Председател на научното жури:   Доц. Стефка Колева Джобова, доктор

Технически секретар: Албена Кирилова Вълчева

Рецензенти:

- Доц. Стефка Колева Джобова, доктор 

- Доц. Огнян Кирилов Тишинов, доктор


Материали по защитата

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share