НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10836835 Картинка 9253913 Картинка 1336220 Картинка 11902132 Картинка 4405957 Картинка 4619088 Картинка 11430793 Картинка 4057326 Картинка 3907688 Картинка 6875360

Публичната защита на дисертационен труд на Велина Симеонова Кръстева

 

На 24.02.2021 г. от 14.00 часа в зала 502,  в на НСА „ Васил Левски“ул. „ Гургулят“ № 1, ще се проведе публична защита на дисертационен  труд на ВЕЛИНА СИМЕОНОВА КРЪСТЕВА-докторант редовна форма на обучение към катедра "Кинезитерапия и рехабилитация" на тема: „ Лечение на вторичен лимфен оток чрез многопластови превръзки“, за придобиване на образователна и научна степен „ Доктор“ по научната специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (включително методика на лечебната физкултура), професионално направление 7.4. Обществено здраве,

Научен ръководител: проф. д-р Диана Димитрова, доктор

Членове на научното жури, съгласно заповед ЗП-1724/14.12.20г. и съгласно с коригираща заповед ЗП-1858/ 29.12.2020 г. на  Ректора на НСА “Васил Левски“,

Научно жури:

Вътрешни членове:

  1. Проф. Даниела Тодорова Любенова, доктор-катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“
  2. Доц. Кристин Людмилова Григорова-Петрова, доктор-катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“.

Резервен член: доц. д-р Бойко Боянов Стаменов, дм

 

Външни членове:

  1. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дн
  2. Проф. д-р Милена Станева Станева, дм, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, гр. София
  3. Доц. Мариела Радославова Филипова, доктор-ЮЗУ „Неофит Рилски"

Резервен член: проф. Костадин Кирилов Костов, доктор

 

Рецензенти:

Проф. Даниела Тодоров Любенова, доктор

Проф. д-р Милена Станева Станева, дм


Материали по защитата

 

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share