НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 800382 Картинка 1661777 Картинка 10091970 Картинка 8691298 Картинка 1957937 Картинка 428331 Картинка 2587361 Картинка 1512496 Картинка 221093 Картинка 3387006

Конкурс за професор: Провеждане на второ заседание на научно жури ПН.7.5

На 10 ноември 2020 от 12:00 ч. в Заседателната зала в сградата на НСА на ул. Гургулят 1, ет. 3, ще се проведе заключителното заседание на научното жури за придобиване на академичната длъжност „Професор“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5 Здравни грижи, специалност „Уелнес култура“ за нуждите на катедра „Водни спортове“ към НСА „Васил Левски“, ДВ брой 57 от 26 юни 2020 г. и научно жури по заповед на Ректора No 783 / 21.07.2020 г.

ПРИ УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА: чрез платформа Google meet, на същата дата и час, ще се проведе онлайн

Научно жури

Вътрешни членове:
1. Проф. Пенчо Георгиев Гешев, доктор - Председател
2. Проф. Николай Емилов Попов, дн - рецензент
3. Доц. Д-р Богдана Любомирова Илинова-Попова, доктор
4. Доц. Дияна Александрова Попова-Добрева, доктор

Външни членове:
1. проф. д-р Цветана Маринова Кътова, доктор
2. проф. д-р Живка Бориславова Винарова, доктор - рецензент
3. Проф. д-р Иван Петров Топузов, дн - рецензент
Документи

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share