НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1553947 Картинка 3722863 Картинка 7595714 Картинка 11159527 Картинка 5149436 Картинка 10959345 Картинка 8104143 Картинка 7173402 Картинка 1454923 Картинка 1916392

Конкурс за доцент – Корнелия Найденова

На 10.11.2020 г. от 11:00 часа, в 401 кабинет на НСА „Васил Левски”, Студентски град, ще се състои второто, заключително заседание на Научното жури по провеждане на процедурата за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението, специалност Физическо възпитание за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание”, с единствен кандидат гл. ас. Корнелия Николаева Найденова, доктор.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-737/08.07.2020 г.

Вътрешни членове:

1. Проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн
2. Проф. Лъчезар Василев Димитров, доктор
3. Доц. Тодор Желязков Маринов, доктор
4. Доц. Любомир Спасенов Борисов, доктор

Резервен член: Проф. Елеонора Михайлова Милева, дн

Външни членове:

1. Проф. Елена Илиева Николова, доктор
2. Доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ „Климент Охридски“
3. Доц. Даниела Иванова Томова, доктор - ЮЗУ „Неофит Рилски“
Резервен член: Доц. Ирен Йорданова Пелтекова, доктор - СУ „Климент Охридски“

Секретар на научното жури: Ирена Йорданова Цветанова

Рецензенти:

- Проф. Лъчезар Василев Димитров, доктор
- Проф. Елена Илиева Николова, доктор
Документи

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share