НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6606873 Картинка 2501933 Картинка 5076854 Картинка 8011971 Картинка 7585295 Картинка 9185684 Картинка 9420063 Картинка 8102349 Картинка 11742976 Картинка 7322180

Защита на дисертация - Каролина Грозданова

Официална защита на дисертационния труд на Каролина Валериева Грозданова – докторант редовна форма на обучение към катедра „Борба и джудо“ на тема „Влияние на скоростно-силовите качества върху технико-тактическото майсторство при жени по свободна борба”, за придобиване на научната степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, по научната специалност „Теория и методология на спортната наука“ще се състои на 06.10.2020 г. от 13:00 часа в зала А3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научно жури

Вътрешни членове:

1. доц. Рашо Огнянов Макавеев, доктор – председател, рецензент

2. Мариана Алексиева Борукова, доктор

Резервен член доц. Михаил Кончев, доктор

Външни членове:

1. проф. Кръстьо Димов Църов, доктор

2. проф. Анжелина Георгиева Янева-Прокопова, доктор – Софийски университет - рецензент

3. доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор – Софийски университет

Резервен член проф. Йордан Калайков, дн

Технически секретар: Цветелина Гергова-Манчева

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share