НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за доцент - Лейла Димитрова

На 26.05.2020 г. от 14:00 часа в зала А-2 на НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои второто, заключително заседание на Научното жури по провеждане на процедурата за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност Физическо възпитание (Методика на обучение по специализиран руски език), за нуждите на секция „Чужди езици“ към ДЕОИТ с кандидат гл. ас. Лейла Стефанова Димитрова, доктор.


Научно жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-2119/18.12.2019 г.

/Поради обявеното извънредното положение в страната, заключителното заседание на научното жури се провежда на 26.05.2020 г./

 

Вътрешни членове:

1. Проф. Елеонора Михайлова Милева, дн – Председател на журито

2. Доц. Весела Кирилова Славова, доктор

3. Доц. Тодор Желязков Маринов, доктор

4. Доц. Ина Георгиева Владова, доктор

    Резервен член: доц. Любомир Спасенов Борисов, доктор

 

Външни  членове:

1. Проф. Теодора Михайлова Давидова, дн

2. Проф. Петър Александров Банков, доктор

3. Проф. Кирил Захариев Костов, дн

    Резервен член: проф. Малчо Стоянов Малчев, дн

Секретар на научното жури: Димитринка Александрова Шолева

Рецензенти:
- Проф. Петър Александров Банков, доктор
- Доц.  Весела Кирилова Славова, доктор

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share