НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1729205 Картинка 7596979 Картинка 2182051 Картинка 6627315 Картинка 309732 Картинка 6643994 Картинка 5183419 Картинка 3433657 Картинка 3673882 Картинка 9071026

31.08.2016 - Защита на дисертация - Христо Димитров


На 14.09.2016 г. (сряда) от 15.30 ч. в зала А3 на НСА „Васил Левски” – Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ на тема „Кинезитерапия при импийджмънт синдром в областта на раменната става” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)”, професионално направление 7.4 Обществено здраве.

Научен ръководител: Доц. Румяна Георгиева Ташева, доктор

Рецензенти: Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Доц. д-р Владимир Любенов Русимов, доктор

 

Председател на научното жури: Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

2. Проф. Николай Емилов Попов, ДН

Резервен член: Доц. Любомира Саздова, доктор

 

Външни членове:

1. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, доктор

2. Доц. д-р Владимир Любенов Русимов, доктор

3. Доц. Любомир Борисов Спасов, доктор

Резервен член: Доц. Стефан Недков Янев, доктор

Технически секретар: Биляна Вихренова Заров

 

Материалите на кандидата вижте ТУК 
Facebook Twitter Share