НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1917624 Картинка 6209694 Картинка 2427386 Картинка 10029570 Картинка 10242262 Картинка 2084401 Картинка 2258727 Картинка 6772109 Картинка 11050133 Картинка 10238929

Сектор Психология


Преподаватели- Проф. Михаил Георгиев, доктор ; Проф. Татяна Янчева, ДН ; Доц. Галина Домусчиева-Роглева, доктор ; Доц. Живка Койнова, доктор ; Гл. ас. Евелина Савчева, доктор ; Гл. ас. Иван Иванов
Хонорувани преподаватели- Проф. Димитър Кайков, ДН ; Проф. Юлия Мутафова, доктор

Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Учебна програма за кинезитерапевти Изтъкнати психолози от НСА Конспекти

 

Важно! Всеки студент се явява на изпит с конспект и с подходящо облекло, което изключва анцуг, къси панталони и потници.

 

KOНСПЕКТ ПО ПСИХОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТ "ПЕДАГОГИКА" ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНАА. ОБЩА И СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

1. Психологията като наука – предмет, обект, задачи, методи. Психични явления и закономерности. Клонове на психологията. Тенденции на рзвитие. Място и значимост на психологическите знания в професионалната компетентност на учителя по физическо възпитание и спорт.

2. Личност. Основни понятия за личността. Личностна активност. Регулация и саморегулация на личността. Методи за диагностика на личността.

3. Основни свойства на личността. Способности – понятие и структура. Темперамент – същност, класификация, характеристика. Характер – същност и структура. Методи за диагностика.

4. Психични познавателни процеси. Обща характеристика. Сетивно познание. Усещане, възприятие, представа – същност, видове, особености. Методи за изследване и развитие на сетивно-познавателните процеси.

5. Абстрактно-логично познание. Обща характеристика. Мислене – същност и особености. Видове мислене. Мисловни операции и форми на мисленето. Език и реч. Методи за диагностика и развитие на мисленето.

6. Памет – същност и структура. Видове и типове памет. Методи за изследване и развитие на паметта.

7. Въображение. Видове въображение. Основни начини за формиране на образите на въображението. Методи за изследване и развитие на въображението.

8. Внимание – същност и особености. Видове внимание. Основни свойства на вниманието. Методи за диагностика и развитие на вниманието.

9. Воля и волева активност. Същност на волята и видове волеви действия. Структура на сложните волеви действия. Волеви качества. Методи за диагностика, контрол и развитие на волята.

10. Емоционални процеси. Същност на емоционалните процеси. Емоции и чувства. Общи и специфични особености на емоциите и чувствата. Методи за изследване и регулация на емоционалните процеси.

11. Психични състояния – характеристика и форми. Методи за изследване на психичните състояния.

12. Социалната психология като наука. Социални групи – същност и видове. Структура на малката социална група – социални норми, социални роли, групова сплотеност. Социално влияние – конформизъм и социално подчинение. Методи за диагностика. Лидерства и ръководство. Конфликти - управление и разрешаване.

13. Общуване – същност, видове, динамика. Функции на общуването. Аспекти на общуването – комуникативен, интерактивен, перцептивен. Култура на общуването. Развитие на комуникативните умения.

Б. ВЪЗРАСТОВА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

1. Психология на развитието – предмет, обект, задачи. Исторически корени и динамика на психологията на развитието. Място и роля на психологията на развитието в професионалната компетентност на треньора.

2. Възрастови периодизации на психичното развитие. Видове периодизации. Критерии за периодизация. Работна периодизация. Основни закономерности в развитието.

3. Теории за развитието на човека. Същност и значение на теориите. Теория за научаването; когнитивни теории; психоаналитични теории; етология.

4. Биологичното и социалното - основни детерминанти на психичното развитие.

5. Моралното развитие в процеса на онтогенезата.

6. Психологическа характеристика на детството. Особености на психичното развитие. Психолого-педагогически изисквания при работа с деца от тази възраст.

7. Психологически особености на развитието през периода на средната училищна възраст. Ефективност на педагогическите въздействия.

8. Психологическа характеристика на горната училищна възраст. Психолого-педагогически изисквания при работата на треньора в юношеска възраст.

9. Психологическа характеристика на младежката възраст. Ефективност на педагогическите въздействия.

10. Психологическа характеристика на зрялата, напредналата и старческата възраст.

11. Педагогическата психология като наука – предмет, обект, задачи и методи на педагогическата психология. Учене, обучение, научаване – същност и детерминиращи фактори.

12. Теории за ученето. Бихевиористични и когнитивни теории. Теория за социалното учене. Диференциална психология на ученето.

13. Мотивация за учене. Методи за изследване и повишаване на мотивацията за учене. Видове активност в процеса на обучение. Средства за повишаване на активността в учебно-тренировъчния процес.

14. Педагогическото общуване като средство за обучение и възпитание. Характеристики, средства и форми на педагогическо общуване. Познавателни, емоционални и поведенчески компоненти на педагогическото общуване. Средства, методи и форми за въздействие на спортния педагог в учебно-тренировъчния процес.

15. Психологическа характеристика на личността на спортния педагог. Психологически основи на неговия професионализъм. Авторитет на спортния педагог. Критерии за оценка на дейността на спортния педагог. Професионално - личностна саморегулация и самоусъвършенстване на учителя по физическо възпитание.

В. СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ

1. Психология на физическото възпитание и спорта – предмет, обект, основни задачи. Възникване и развитие. Основни направления.

2. Психологическа характеристика на спортната дейност – същност и особености. Психологическа структура на дейността. Възможности за оптимизиране на спортната дейност.

3. Психологически предпоставки на обучението в урока по физическо възпитание (внимание, мислене, памет, интерес). Методи и средства за повишаване на активността на учениците в урока по физическо възпитание.

4. Психологически основи на двигателното обучение. Психологически особености на изграждането на двигателните навици в спорта.

5. Психомоторни качества на спортиста. Методи за диагностика и развитие.

6. Мотивационни измерения на заниманията със спорт.

7. Методи за изследване и развитие на мотивацията в спорта.

8. Психология на малката група в системата на физическото възпитание и спорт. Спортният отбор като социална група. Структура и структуриране в отбора. Ръководство и лидерство в отбора. Психологически климат и междуличностни отношения.

9. Методи за изследване на малката група в системата на физическото възпитание.

10. Подбор и ориентация в спорта. Психологически критерии за подбор.

11. Психическа подготовка в спорта. Същност, видове, етапи. Цели, задачи и методи. Планиране на психическата подготовка.

12. Интелект и спорт. Психологически основи на тактическата подготовка в спорта. Диагностика и развитие на интелектуалните и творческите способности в спорта.

13. Психични състояния в урока по физическо възпитание и тренировъчния процес. Работоспособност и умора. Предстартови психични състояния.

14. Психическо възстановяване на спортиста. Същност и характеристики. Динамика на възстановяването. Методи за психично възстановяване в спорта.

15. Психологически проблеми на детско-юношеския спорт.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Попов, Н., Психология. Обща психология, НСА-ПРЕС, С., 1999.

2. Попов, Н., Психология. Социална психология, НСА-ПРЕС, С., 1999.

3. Попов, Н., Психология. Спортна психология, НСА-ПРЕС, С., 2015.

4. Герон, Е., Ю. Мутафова-Заберска, Мотивация при физическата дейност и спорта, част І и ІІ, С., НСА-ПРЕС, 2004.

5. Георгиев, М., Функционални състояния, С., НСА-ПРЕС, 2003.

6. Георгиев, М., Адаптация към стресови ситуации, С., НСА-ПРЕС, 2003.

7. Димитрова, Св., Екология на човешкото развитие – спорт и здраве, С., НСА-ПРЕС, 1996.

8. Домусчиева-Роглева, Г. Предсъстезателна тревожност и стрес в спорта, С., 2009.

9. Желязкова-Койнова, Ж., Практикум по възрастова психология. Част І – Детство, С., 2002.

10. Желязкова-Койнова, Ж., Практикум по възрастова психология. Част ІІ –Юношество, С., 2002.

11. Мутафова-Заберска, Ю., Цели и творчество на спортиста, С., Авангард Прима, 2004.

12. Попов, Н., Спорт за хората – Мотивация. Подбор., НСА-ПРЕС, С., 1999.

13. Янчева, Т., Психологическо осигуряване в елитния спорт, С., НСА-ПРЕС, 2005.

14. Янчева, Т., Личност и състезателна реализация, С., НСА-ПРЕС, 2004.

15. Янев, В., Психология на треньора в спорта, С., НСА-ПРЕС, 2001.

 


  

КОНСПЕКТ по МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ 

 ЗА СТУДЕНТИТЕ  І КУРС КИНЕЗИТЕРАПИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  

 

1. Въведение в медицинската психология. Възникване и развитие. Предмет и задачи на медицинската психология. Раздели и методи в медицинската психология.

2. Личността в медицинската психология: личност и болест; защитни механизми на „Аз-а”.

3. Експериментално изследване на личността в клиничната практика. Акцентуация на личността.

4. Стрес, здраве и соматични симптоми.

5. Управление на стреса. Социална подкрепа. Когнитивни и емоционални стратегии за справяне.

6. Афективни разстройства. Емоционални и поведенчески прояви на тревожност в медицинската практика.

7. Емоционални и поведенчески прояви на депресия в медицинската практика.

8. Методи за регулация на афективните разстройства.

9. Шизофрения. Личностни разстройства.

10. Психосоматични зависимости и тяхната социална значимост. Профилактика и психотерапия.

11. Особености на психосоматичната личност. Психосоматични разстройства. Личностов профил при различните психосоматични заболявания

12. Психология на болния от различни соматични заболявания (сърдечно, раково и др.). Психологически проблеми на неизлечимо болните.

13. Синдром на „прегарянето” – диагностични критерии, фактори и психотерапевтични подходи.

14. Психотерапевтични интервенции в медицината.

15. Особености на общуването между кинезитерапевт и болен. Комплексен подход към болния и умението да се общува с него. Модели на връзката между пациент и кинезитерапевт.

ЛИТЕРАТУРА:

Ачкова, М., Приложна психология в медицината и здравните грижи, Коти ЕООД, София, 2001.

Борн, Е. Да се справим с тревожността и фобиите. Наръчник за терапевти и пациенти.С., ЛИК, 2008.

Дерогатис, Л., Т. Уайз, Тревожни и депресивни разстройства на соматично болни пациенти, изд. „Сиела”, София, 2000.

Домусчиева-Роглева, Г. Предсъстезателна тревожност и стрес в спорта. С, 2009.

Кайков, Д. Психична регулация и психични въздействия. С.,1998.

Лий Р. Решение за суперстреса. С., 2010.

Люис Д. Стресът. „Прозорец”, С., 1994.

Попов, Н. Психология. Медицинска психология. НСА-ПРЕС, С., 1999.

Серван – Шрайбер, Д. Да излекуваме тревожността, депресията и стреса без лекарства и психоанализа. „Изток – Запад”, С., 2004.

Сиймън, Дж., Д. Кенрик, Психология. НБУ, С., 2002.

Шулц, Д. Психология на растежа. НИ, С., 2004.

 


 

 

KOНСПЕКТ

ПО ПСИХОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТ "СПОРТ" ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

А. ОБЩА И СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ


1. Психологията като наука – предмет, обект, задачи, методи. Психични явления и закономерности. Клонове на психологията. Тенденции на развитие. Място и значимост на психологическите знания в професионалната компетентност на треньора.

2. Личност. Основни понятия за личността. Личностна активност. Регулация и саморегулация на личността. Методи за диагностика на личността.

3. Основни свойства на личността. Способности – понятие и структура. Темперамент – същност, класификация, характеристика. Характер – същност и структура. Методи за диагностика.

4. Психични познавателни процеси. Обща характеристика. Сетивно познание. Усещане, възприятие, представа – същност, видове, особености. Методи за изследване и развитие на сетивно-познавателните процеси.

5. Абстрактно-логично познание. Обща характеристика. Мислене – същност и особености. Видове мислене. Мисловни операции и форми на мисленето. Език и реч. Методи за диагностика и развитие на мисленето.

6. Памет – същност и структура. Видове и типове памет. Методи за изследване и развитие на паметта.

7. Въображение. Видове въображение. Основни начини за формиране на образите на въображението. Методи за изследване и развитие на въображението.

8. Внимание – същност и особености. Видове внимание. Основни свойства на вниманието. Методи за диагностика и развитие на вниманието.

9. Воля и волева активност. Същност на волята и видове волеви действия. Структура на сложните волеви действия. Волеви качества. Методи за диагностика, контрол и развитие на волята.

10. Емоционални процеси. Същност на емоционалните процеси. Емоции и чувства. Общи и специфични особености на емоциите и чувствата. Методи за изследване и регулация на емоционалните процеси.

11. Психични състояния – характеристика и форми. Методи за изследване на психичните състояния.

12. Социалната психология като наука. Социални групи – същност и видове. Структура на малката социална група – социални норми, социални роли, групова сплотеност. Социално влияние – конформизъм и социално подчинение. Методи за диагностика. Лидерства и ръководство. Конфликти - управление и разрешаване.

13. Общуване – същност, видове, динамика. Функции на общуването. Аспекти на общуването – комуникативен, интерактивен, перцептивен. Култура на общуването. Развитие на комуникативните умения.

 

Б. ВЪЗРАСТОВА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

 

1. Психология на развитието – предмет, обект, задачи. Исторически корени и динамика на психологията на развитието. Място и роля на психологията на развитието в професионалната компетентност на треньора.

2. Възрастови периодизации на психичното развитие. Видове периодизации. Критерии за периодизация. Работна периодизация. Основни закономерности в развитието.

3. Биологичното и социалното - основни детерминанти на психичното развитие. Теории за възрастовото развитие.

4. Моралното развитие в процеса на онтогенезата.

5. Психологическа характеристика на детството. Особености на психичното развитие. Психолого-педагогически изисквания при работа с деца от тази възраст.

6. Психологически особености на развитието през периода на средната училишна възраст. Ефективност на педагогическите въздействия.

7. Психологическа характеристика на горната училищна възраст. Психолого-педагогически изисквания при работата на треньора в юношеска възраст.

8. Психологическа характеристика на младежката възраст. Ефективност на педагогическите въздействия.

9. Психологическа характеристика на зрялата, напредналата и старческата възраст.

10. Педагогическата психология като наука – предмет, обект, задачи и методи на педагогическата психология. Учене, обучение, научаване – същност и детерминиращи фактори.

11. Теории за ученето. Бихевиористични и когнитивни теории. Теория за социалното учене. Диференциална психология на ученето.

12. Мотивация за учене. Методи за изследване и повишаване на мотивацията за учене. Видове активност в процеса на обучение. Средства за повишаване на активността в учебно-тренировъчния процес.

13. Педагогическото общуване като средство за обучение и възпитание. Характеристики, средства и форми на педагогическо общуване. Познавателни, емоционални и поведенчески компоненти на педагогическото общуване. Средства, методи и форми за въздействие на спортния педагог в учебно-тренировъчния процес.

14. Психологическа характеристика на личността на спортния педагог. Психологически основи на неговия професионализъм. Авторитет на спортния педагог. Критерии за оценка на дейността на спортния педагог. Професионално-личностна саморегулация и самоусъвършенстване на треньора (учителя по физическо възпитание).

 

В. СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ

 

1. Спортната психология като наука – предмет, обект, основни задачи. Възникване и развитие. Основни направления. Място и значимост на спортната психология за теорията и практиката на спорта.

2. Психологическа характеристика на спортната дейност – същност и особености. Психологическа структура на дейността. Възможности за оптимизиране на спортно-състезателната дейност.

3. Психологически основи на двигателното обучение. Психологически особености на изграждането на двигателните навици в спорта.

4. Психомоторни качества на спортиста. Методи за диагностика.

5. Личност и състезателна реализация. Особености на личността на спортиста. Личностна активност. Подготвеността като интегрална характеристика на личността на спортиста. Методи за диагностика на личността на спортиста.

6. Мотивация и спорт. Методи за изследване и развитие на мотивацията в спорта.

7. Спортният отбор като социална група. Структура и структуриране в отбора. Ръководство и лидерство в отбора. Психологически климат и междуличностни отношения. Методи за диагностика на структурата и взаимоотношенията в спортния отбор.

8. Особености на вниманието в спортната дейност. Ориентираща, контролираща и насочваща функции на вниманието при изпълнение на двигателните действия. Особености на вниманието в отделни видове спорт. Методи за изследване и развитие на вниманието в спорта.

9. Воля и спорт. Характеристика на трудностите в спорта. Управление на волевата активност по време на тренировка и състезание. Волева подготовка на спортиста. Методи за диагностика на волята в спорта.

10. Интелект и спорт. Психологически основи на тактическата подготовка в спорта. Диагностика и развитие на интелектуалните и творческите способности в спорта.

11. Работоспособност и умора. Динамика на психичните състояния на спортиста в учебно-тренировъчния процес. Методи за диагностика на работоспособността и умората.

12. Стрес и тревожност в спорта. Предстартови състояния. Регулация и саморегулация на състоянията в спортносъстезателната дейност. Методи за диагностика.

13. Психическо възстановяване на спортиста. Същност и характеристики. Динамика на възстановяването. Методи за психично възстановяване.

14. Психична устойчивост и надеждност на спортиста и треньора. Същност и прояви. Фактори на психичната устойчивост по време на тренировка и състезание. Методи за изследване и повишаване на устойчивостта и надеждността на спортиста.

15. Подбор и ориентация в спорта. Психологически критерии за подбор. Психоспортограма (за определен вид спорт).

16. Психологическо осигуряване на спортната дейност. Място и роля на психологическото осигуряване в системата на спортната подготовка. Нива на психологическо осигуряване. Основни направления.

17. Психическа подготовка в спорта. Същност, видове, етапи. Цели, задачи и методи. Планиране на психическата подготовка.

 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Попов, Н., Психология. Обща психология, НСА-ПРЕС, С., 1999.

2. Попов, Н., Психология. Социална психология, НСА-ПРЕС, С., 1999.

3. Попов, Н., Психология. Спортна психология, НСА-ПРЕС, С., 2015.

4. Герон, Е., Ю. Мутафова-Заберска, Мотивация при физическата дейност и спорта, част І и ІІ, С., НСА-ПРЕС, 2004.

5. Георгиев, М., Функционални състояния, С., НСА-ПРЕС, 2003.

6. Георгиев, М., Адаптация към стресови ситуации, С., НСА-ПРЕС, 2003.

7. Димитрова, Св., Екология на човешкото развитие – спорт и здраве, С., НСА-ПРЕС, 1996.

8. Домусчиева-Роглева, Г. Предсъстезателна тревожност и стрес в спорта, С., 2009.

9. Желязкова-Койнова, Ж., Практикум по възрастова психология. Част І – Детство, С., 2002.

10. Желязкова-Койнова, Ж., Практикум по възрастова психология. Част ІІ –Юношество, С., 2002.

11. Мутафова-Заберска, Ю., Цели и творчество на спортиста, С., Авангард Прима, 2004.

12. Попов, Н., Спорт за хората – Мотивация. Подбор., НСА-ПРЕС, С., 1999.

13. Янчева, Т., Психологическо осигуряване в елитния спорт, С., НСА-ПРЕС, 2005.

14. Янчева, Т., Личност и състезателна реализация, С., НСА-ПРЕС, 2004.

15. Янев, В., Психология на треньора в спорта, С., НСА-ПРЕС, 2001.

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share