НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4684425 Картинка 6253319 Картинка 1843120 Картинка 7193742 Картинка 624584 Картинка 11295868 Картинка 7688674 Картинка 8316541 Картинка 3920427 Картинка 5157082

Сектор Психология


Преподаватели- Проф. Михаил Георгиев, доктор ; Проф. Татяна Янчева, ДН ; Доц. Галина Домусчиева-Роглева, доктор ; Доц. Живка Койнова, доктор ; Гл. ас. Евелина Савчева, доктор ; Гл. ас. Иван Иванов
Хонорувани преподаватели- Проф. Димитър Кайков, ДН ; Проф. Юлия Мутафова, доктор

Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Учебна програма за кинезитерапевти Изтъкнати психолози от НСА Конспекти

УЧЕБНА ПРОГРАМА
за кинезитерапевти

МОДУЛ:

Психология със спортна психология

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Физическо възпитание

КУРС:

І и ІІ

СЕМЕСТЪР:

І, ІІ, ІІІ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

редовна

ОКС:

Бакалавър

ХОРАРИУМ:

105 часа

ECTS:

7

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Проф. Димитър Кайков, дпн; Доц. Юлия Мутафова-Заберска, доктор; Доц. Татяна Янчева, дпн; Доц. Живка Желязкова-Койнова, доктор; Гл. ас. Михаил Георгиев, доктор; Гл. ас. Галина Домусчиева-Роглева

УЧЕБНИЦИ и учебни помагала:

 1. Попов, Н. Обща психология. НСА ПРЕС, С., 1999
 2. Попов, Н. Социална психология. НСА ПРЕС, С., 1999
 3. Попов, Н. Спортна психология. НСА ПРЕС, С., 1999
 4. Герон, Е., Ю. Мутафова-Заберска. Мотивация при физическата дейност и спорта. НСА ПРЕС, С., 2004
 5. Димитрова, С. Екология на човешкото развитие – спорт и здраве. НСА ПРЕС, С., 1999
 6. Янчева, Т. Психологическо осигуряване на спортната практика. ИПБ НСА, С., 1997
 7. Георгиев, М. Функционални състояния. НСА ПРЕС, С., 2004
 8. Желязкова-Койнова, Ж. Практикум по възрастова психология.. Част І и ІІ. Авангард, С., 2002
 9. Ръководство за психологически изследвания. Авторски колектив, МиФ, С. 1983
 10. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 1-9

ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ:

 1. Текущи оценки от: контролни работи; защита на реферати; презентации на собствени психологически изследвания.
 2. Тест.
 3. Комбиниран изпит: писмен и устен.
 4. Защита на собствена теоретико-практическа разработка.

АНОТАЦИЯ: Основните задачи на курса по психология са насочени към овладяване на базови знания в областта на Общата психология, Социалната психология, Възрастовата психология и Педагогическата психология. Главен акцент се поставя върху връзката на психологичните знания с проблемите на обучението по физическо възпитание и спорт в училище. Относително самостоятелно място заема разделът Психология на физическото възпитание - – проблемите на спортната психология като наука и практика в областта на физическото възпитание.

Съдържание на модулна единица

Л.

у.

Текущ контрол

1.Обща психология

Психология. Увод в психологията. Психични процеси, състояния и свойства. Сетивно и абстрактно-логично познание. Емоционални и волеви процеси. Психични състояния – същност, особености и класификация. Внимание.
Личност и дейност. Структура на личността. Основни свойства на личността. Същност и структура на дейността.

8

10

Контролна работа

Защита на реферат или собствено психологическо изследване

2.Социална психология

 

 

 

 

Възникване и развитие на социалната психология като наука. Понятие и класификации на малката група от хора. Структура и динамика на малката група. Личност и социална група. Социалнопсихологически характеристики. Ръководство и лидерство. Междуличностни отношения. Психична съвместимост. Конфликти – фактори за възникване, стилове на разрешаване, медиация. Общуване и интеракции в малката група. Структура и функции на междуличностните отношения. Култура на общуването.

8

10

Контролна работа

Защита на реферат или собствено психологическо изследване

3.Възрастова психология

Предмет, обект и задачи на възрастовата психология. Основни закономерности в развитието на психиката и личността. Теории за факторите на филогенезата и онтогенезата. Периодизация на възрастовото развитие. Социали-зация, социалнопсихична адаптация и жизнен опит. Психологически особености на отделните възрастови периоди.

6

10

Контролна работа

Защита на реферат или собствено психологическо изследване

4.Педагогическа психология

 

 

 

 

Предмет, обект и задачи на педагогическата психология. Психологически теории за ученето. Стилове на учене. Психология на учебната дейност и възпитателния процес. Психология на професионал-ния труд и личността на педагога. Интелектуализация, интензификация и хуманизация на учебния процес. Педагогическа рефлексия и творчество при общуването в учебната дейност. Особености на педагогическото общуване. Психолого-педагогически комуникативен тренинг. Професио-нално-личностна саморегулация и самоусъвършен-стване на учителя по физическо възпитание.

8

10

Контролна работа

Защита на реферат или собствено психологическо изследване

5.Психология на физическото възпитание и училищния спорт.

 

 

 

 

Психология на физическото възпитание. Психологически основи на учебния процес по физическо възпитание. Психологическа характеристика на урока по физическо възпитание. Връзка между познание и действие в урока по физическо възпитание. Умствена активност при заниманията с физически упражнения и спорт. Психологически основи на двигателното обучение във физическото възпитание. Психологически основи на ръководството на урочната, извънурочната и извънкласната работа по физическо възпитание и спорт в СОУ. Ръководство на познавателната дейност, активност и творчество в учебния и тренировъчния процес.

7

10

Контролна работа

6. Психология на училищния спорт.

 

 

 

 

Психология на училищния спорт. Психология на спортното състезание. Психични състояния в спорта. Психологическа подготовка и психологическо осигуряване в спорта. Психологически особености на подбора и ориентацията в спорта. Развитие и роля на психомоториката в спортната дейност. Спортна психодиагностика. Психическа саморегулация на спортиста и треньора. Психологически основи на физическата, техническата и тактическата подготовка на ученика-спортист.
Психологически особености на личността в училищния отбор. Мотивация в училищния спорт.

8

10

Писмена теоретико-практическа разработка

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share