НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12220138 Картинка 7779698 Картинка 8675337 Картинка 7800684 Картинка 10640865 Картинка 7154685 Картинка 118970 Картинка 6092301 Картинка 5430356 Картинка 7774188

Сектор Психология


Преподаватели- Проф. Михаил Георгиев, доктор ; Проф. Татяна Янчева, ДН ; Доц. Галина Домусчиева-Роглева, доктор ; Доц. Живка Койнова, доктор ; Гл. ас. Евелина Савчева, доктор ; Гл. ас. Иван Иванов
Хонорувани преподаватели- Проф. Димитър Кайков, ДН ; Проф. Юлия Мутафова, доктор

Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Учебна програма за кинезитерапевти Изтъкнати психолози от НСА Конспекти

УЧЕБНА ПРОГРАМА
за Треньорски факултет

МОДУЛ:

Психология със спортна психология

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Спорт

КУРС:

І и ІІ

СЕМЕСТЪР:

І, ІІ, ІІІ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

редовна

ОКС:

Бакалавър

ХОРАРИУМ:

105 часа

ECTS:

7

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Проф. Димитър Кайков, дпн; Доц. Юлия Мутафова-Заберска, доктор; Доц. Татяна Янчева, дпн; Доц. Живка Желязкова-Койнова, доктор; Гл. ас. Михаил Георгиев, доктор; Гл. ас. Галина Домусчиева-Роглева

УЧЕБНИЦИ и учебни помагала:

 1. Попов, Н. Обща психология. НСА ПРЕС, С., 1999
 2. Попов, Н. Социална психология. НСА ПРЕС, С., 1999
 3. Попов, Н. Спортна психология. НСА ПРЕС, С., 1999
 4. Герон, Е., Ю. Мутафова-Заберска. Мотивация при физическата дейност и спорта. НСА ПРЕС, С., 2004
 5. Янчева, Т. Психологическо осигуряване на спортната практика. ИПБ НСА, С., 1997
 6. Георгиев, М. Функционални състояния. НСА ПРЕС, С., 2004
 7. Желязкова-Койнова, Ж. Практикум по възрастова психология., Част І и ІІ. Авангард, С., 2002
 8. Ръководство за психологически изследвания. Авторски колектив, МиФ, С. 1983
 9. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 1-9

ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ:

 1. Текущи оценки от: контролни работи; защита на реферати; презентации на собствени психологически изследвания.
 2. Тест.
 3. Комбиниран изпит: писмен и устен.
 4. Защита на собствена теоретико-практическа разработка.

АНОТАЦИЯ: Основните задачи на курса по психология са насочени към овладяване на базови знания в областта на Общата психология, Социалната психология, Възрастовата психология и Педагогическата психология. Главен акцент се поставя върху връзката на психологичните знания със спортната практика. Относително самостоятелно място заема разделът Спортна психология – проблемите на спортната психология като наука и практика.

Съдържание на модулната единица

Л.

у.

Текущ
контрол

1.Обща психология

Психология. Увод в психологията. Психични процеси, състояния и свойства. Сетивно и абстрактно-логично познание. Емоционални и волеви процеси. Психични състояния – същност, особености и класификация. Внимание.
Личност и дейност. Структура на личността. Основни свойства на личността. Същност и структура на дейността.

8

10

Контролна работа

Защита на реферат или собствено психологическо изследване

2.Социална психология

 

 

 

 

Възникване и развитие на социалната психология като наука. Понятие и класификации на малката група от хора. Структура и динамика на малката група. Личност и социална група. Социалнопсихологически характеристики. Ръководство и лидерство. Междуличностни отношения. Психична съвместимост. Конфликти – фактори за възникване, стилове на разрешаване, медиация. Общуване и интеракции в малката група. Структура и функции на междуличностните отношения. Култура на общуването.

8

10

Контролна работа

Защита на реферат или собствено психологическо изследване

3.Възрастова психология

Предмет, обект и задачи на възрастовата психология. Основни закономерности в развитието на психиката и личността. Теории за факторите на филогенезата и онтогенезата. Периодизация на възрастовото развитие. Социализация, социалнопсихична адаптация и жизнен опит. Психологически особености на отделните възрастови периоди.

6

10

Контролна работа

Защита на реферат или собствено психологическо изследване

4.Педагогическа психология

 

 

 

 

Предмет, обект и задачи на педагогическата психология. Психологически теории за ученето. Стилове на учене. Психология на учебната дейност и възпитателния процес. Психология на професионал-ния труд и личността на педагога. Интелектуализация, интензификация и хуманизация на учебния процес. Педагогическа рефлексия и творчество при общуването в учебната дейност. Особености на педагогическото общуване. Професионално-личностна саморегулация и самоусъвършенстване на треньора.

8

10

Контролна работа

Защита на реферат или собствено психологическо изследване

5.Спортна психология

 

 

 

 

Психология на спорта като самостоятелен клон в структурата на психологическата наука. Психоло-гическа характеристика на спортната дейност. Психологическа характеристика на обучението и тренировката в спорта. Психологически основи на физическата, техническата и тактическата подготовка на спортиста. Спортен интелект. Психологически особености на личността и спортния отбор. Мотивация в спорта.

7

10

Контролна работа

 

Психология на спортното състезание. Психични състояния в спорта. Психологическа подготовка и психологическо осигуряване в спорта. Надеждност на спортиста. Психологически особености на подбора и ориентацията в спорта. Спортна психодиагностика. Психическа саморегулация на спортиста и треньора.

8

10

Писмена теоретико-практическа разработка

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share