НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2217127 Картинка 3446395 Картинка 9937621 Картинка 6759753 Картинка 5925662 Картинка 973100 Картинка 1093714 Картинка 7137463 Картинка 6957112 Картинка 3998187Катедра Теория на физическото възпитание

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Тодор Маринов, доктор


Преподаватели- Доц. Владимир Чернев; Доц. Каролина Лазарова, доктор; Доц. Корнелия Найденова; Доц. Любомир Борисов, доктор; Доц. Недялка Маврудиева, доктор; Доц. Тодор Маринов, доктор; Гл. ас. Диляна Нанчева, доктор; Гл. ас. Надежда Костова, доктор; Гл. ас. Цвета Трайкова, доктор; Ас. Петко Маврудиев, доктор
Организатор уч.работа: Ирена Цветанова - (02) 4014(262)

 

КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

 

Катедра „Теория на физическото възпитание” има достойна история. Нейният принос е неизменен във всички етапи от развитието на висшето училище и датира още с нейното създаване.

Първият преподавател на първия випуск 1942-1946 г. и автор на първото методическо помагало по „Теория и методика на физическото възпитание“ е Кирил Петров. През учебната 1946-1947 г. за преподавател по методика на физическото възпитание е назначен Димитър Григоров, който успешно свързва теорията на физическото възпитание със спортнопедагогическата практика. В учебната практика, провеждана в училищата, се включват преподаватели от спортнопедагогическите катедри: Анна Мирчева, Олга Христова и др. През 1948 г. като асистент е назначена Цанка Тотева (Дражева) – възпитаничка на нашето Висше училище.

Средата на XX век е особено благоприятна за издигане на научно-методичното ниво на учебно-възпитателната работа на катедрата. В катедрения колектив постъпват съветската специалистка Кузмина Ксения Алексеевна, и завършилите образованието си в Москва – Недялка Матеева и Димитър Дражев. След 1960 г. постъпват Веселина Алипиева, Мария Квартирникова, Давид Давидов, Митка Маркова и Иван Мангъров. Този научен колектив написва първия учебник по Теория и методика на физическото възпитание, които е преведен на испански език за нуждите на студентите от Кубинският институт за физическа култура.

През 1972 г. след обединяването на ВИФ с бившия ЦНИИФК към научно-преподавателския колектив на катедрата се присъединяват проф. Петко Щерев, Петър Христозков, Крум Рачев, Борис Маринов, Люсиен Петров и Веселин Стоев. В периода 1985 до 2000 година в катедрата са назначени: Станислав Маврудиев, Владимир Чернев, Каролина Лазарова, Елена Николова, Цвета Димитрова, Недялка Маврудиева, Камелия Константинова и Боянка Пенева. Няколко години по-късно като асистенти се присъединяват и Тодор Маринов (2007), Любомир Борисов (2008), Корнелия Найденова (2010), Надежда Костова и Диляна Нанчева (2018) и Петко Маврудиев (2020).

За обема и ефективността на работата на катедрата в областта на научно-изследователската и приложна дейност говорят разработените и публикувани от преподавателите в катедрата над 2000 научни труда и статии, подготвени от катедрата и защитени повече от 80 докторски труда, както и голям брой дипломни работи на студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

През 2018 година се реализира успешно научно-изследователски проект на катедра ТФВ с тема: „Анализ и оценка на физическата дееспособност на учениците от средните училища е Република България“. Ръководител на проекта е доц. Каролина Георгиева, доктор. В проекта участие взимат 53 преподаватели от НСА, 2 докторанта и 3 студента. В резултат от проведено национално изследване се създава и внедрява в практиката от учебната 2019/2020 г. нова система за оценка на физическата дееспособност на учениците от средните училища в Р. България.

Състав на катедра „Теория на физическото възпитание“:

Доц. Тодор Маринов, доктор – Ръководител на катедра ТФВ

Доц. Каролина Георгиева, доктор – Ръководител на Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“ в Професионално направление 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …

доц. Владимир Чернев, доктор – Ръководител на Магистърска програма "Физическо възпитание"

доц. Любомир Борисов, доктор – Координатор на Магистърска програма "Физическо възпитание"

Доц. Недялка Маврудиева, доктор

гл. ас. Цвета Димитрова-Трайкова, доктор

гл. ас. Надежда Костова, доктор 

гл. ас. Диляна Нанчева, доктор

ас. Петко Маврудиев, доктор

Катедра “Теория на физическото възпитание” обединява две учебни дисциплини:

1)    “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ”

2)    “ПОДВИЖНИ ИГРИ”

Учебната дейност на катедрата се осъществява основно под формата на лекции, семинарни упражнения, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика. Учебните програми на катедрата са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на квалифицирани кадри в областта на физическата култура, в трите образователно-квалификационни степени: бакалавър 

 
Facebook Twitter Share