НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5113451 Картинка 3228224 Картинка 12130649 Картинка 5535549 Картинка 6476223 Картинка 10452909 Картинка 5423363 Картинка 10268766 Картинка 5645302 Картинка 11765878
Катедра Теория на физическото възпитание

Ръководител катедра
доц. Корнелия Найденова вътр. +359 2 4014262  email: knaidenova.nsa@gmail.com
Организатор учебна работа: Ирена Цветанова +359 2 4014262


 

КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

 

Катедра „Теория на физическото възпитание” има достойна история. Нейният принос е неизменен във всички етапи от развитието на висшето училище и датира още с нейното създаване.

Първият преподавател на първия випуск 1942-1946 г. и автор на първото методическо помагало по „Теория и методика на физическото възпитание“ е Кирил Петров. През учебната 1946-1947 г. за преподавател по методика на физическото възпитание е назначен Димитър Григоров, който успешно свързва теорията на физическото възпитание със спортнопедагогическата практика. В учебната практика, провеждана в училищата, се включват преподаватели от спортнопедагогическите катедри: Анна Мирчева, Олга Христова и др. През 1948 г. като асистент е назначена Цанка Тотева (Дражева) – възпитаничка на нашето Висше училище.

Средата на XX век е особено благоприятна за издигане на научно-методичното ниво на учебно-възпитателната работа на катедрата. В катедрения колектив постъпват съветската специалистка Кузмина Ксения Алексеевна, и завършилите образованието си в Москва – Недялка Матеева и Димитър Дражев. След 1960 г. постъпват Веселина Алипиева, Мария Квартирникова, Давид Давидов, Митка Маркова и Иван Мангъров. Този научен колектив написва първия учебник по Теория и методика на физическото възпитание, които е преведен на испански език за нуждите на студентите от Кубинският институт за физическа култура.

През 1972 г. след обединяването на ВИФ с бившия ЦНИИФК към научно-преподавателския колектив на катедрата се присъединяват проф. Петко Щерев, Петър Христозков, Крум Рачев, Борис Маринов, Люсиен Петров и Веселин Стоев. В периода 1985 до 2000 година в катедрата са назначени: Станислав Маврудиев, Владимир Чернев, Каролина Лазарова, Елена Николова, Цвета Димитрова, Недялка Маврудиева, Камелия Константинова и Боянка Пенева. Няколко години по-късно като асистенти се присъединяват и Тодор Маринов (2007), Любомир Борисов (2008), Корнелия Найденова (2010), Надежда Костова и Диляна Нанчева (2018) и Петко Маврудиев (2020).

За обема и ефективността на работата на катедрата в областта на научно-изследователската и приложна дейност говорят разработените и публикувани от преподавателите в катедрата над 2000 научни труда и статии, подготвени от катедрата и защитени повече от 80 докторски труда, както и голям брой дипломни работи на студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

През 2018 година се реализира успешно научно-изследователски проект на катедра ТФВ с тема: „Анализ и оценка на физическата дееспособност на учениците от средните училища е Република България“. Ръководител на проекта е доц. Каролина Георгиева, доктор. В проекта участие взимат 53 преподаватели от НСА, 2 докторанта и 3 студента. В резултат от проведено национално изследване се създава и внедрява в практиката от учебната 2019/2020 г. нова система за оценка на физическата дееспособност на учениците от средните училища в Р. България.

Състав на катедра „Теория на физическото възпитание“:

Доц. Тодор Маринов, доктор – Ръководител на катедра ТФВ

Доц. Каролина Георгиева, доктор – Ръководител на Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“ в Професионално направление 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …

доц. Владимир Чернев, доктор – Ръководител на Магистърска програма "Физическо възпитание"

доц. Любомир Борисов, доктор – Координатор на Магистърска програма "Физическо възпитание"

Доц. Недялка Маврудиева, доктор

гл. ас. Цвета Димитрова-Трайкова, доктор

гл. ас. Надежда Костова, доктор 

гл. ас. Диляна Нанчева, доктор

ас. Петко Маврудиев, доктор

Катедра “Теория на физическото възпитание” обединява две учебни дисциплини:

1)    “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ”

2)    “ПОДВИЖНИ ИГРИ”

Учебната дейност на катедрата се осъществява основно под формата на лекции, семинарни упражнения, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика. Учебните програми на катедрата са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на квалифицирани кадри в областта на физическата култура, в трите образователно-квалификационни степени: бакалавър