НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1301934 Картинка 12108050 Картинка 6846118 Картинка 7688166 Картинка 8089649 Картинка 2355470 Картинка 9078777 Картинка 1968231 Картинка 1790998 Картинка 4629443
Катедра Психология, педагогика и социология

Ръководител катедра
проф. д-р Галина Домусчиева-Роглева вътр. +359 2 4014276  email: galinarogleva@abv.bg
Технически секретар: Елмира Димитрова +359 2 4014374


 

Катедра Психология, педагогика и социология, в Национална спортна академия е наследник на традиции, чието начало поставя катедрата по Общо възпитание, която е била създадена още с откриването на Държавното висше училище по телесно възпитание през 1942 г.

В настоящия момент, дейността на катедрата се реализира в научните и образователните области философия, психология, педагогика и социология. Преподаваните учебни дисциплини са диференцирани според особеностите на отделните факултети в Академията: философия и философия на спорта; обща и социална психология, психология на развитието и педагогическа психология; спортна психология и психология на физическото възпитание; медицинска психология; педагогика, спортна и медицинска педагогика; социология на спорта.

Подборът на учебното съдържание е осъществен с оглед намирането на оптимален баланс между базисни теоретични знания, представянето на „класически” за съответните дисциплини методи за експериментална дейност и очертаване на надеждни връзки между теория и практика. Учебните програми непрекъснато се обновяват в контекста на най-новите постижения в съответните научни области, както и на актуалните потребности на спортната практика.

Основните форми на учебна работа са лекциите, семинарите и упражненията. Целта, която интегрира усилията на преподавателите от катедрата, е постигането на висока активност и професионално-педагогическа компетентност на студентите в учебния процес. За нейното реализиране допринася прилагането на съвременни методи, подходи и технологии в обучението - учебни филми, мултимедийни продукти, апаратурни и тестови методики за изследване, адаптирани за учебния процес казуси, техники от различни психологически и педагогически тренинги. Утвърдена е система за оценка на академичните постижения на студентите. Нейните параметри обхващат както аудиторната, така и самостоятелната им работа, както текущите, така и крайните резултати от учебната им дейност. Тази система осигурява възможности за частично или пълно освобождаване от изпит по съответната учебна дисциплина.

За по-пълно удовлетворяване на потребностите на студентите, по отношение на тяхното личностно изграждане и ефективна реализация в спортнопедагогическата практика, към различните направления в катедрата, се предлагат голям брой избираеми дисциплини. Широкият кръг тематични области, дава възможност за добър избор, според предпочитанията на студентите (Автогенен тренинг; Стратегии за разрешаване на конфликти в уроците по физическо възпитание и в тренировъчния процес; Педагогически проблеми на наркоманиите; Педагогическото майсторство на треньора; Социология на спорта; Етика и естетика в спорта; Психология на треньорската дейност; Психологическо консултиране и психокорекция в спорта; Спортен интелект; Психология на общуването).

Преподавателската активност на членовете на катедрата е тясно свързана и с тяхната научноизследователска дейност. Широк е спектърът от провежданите научни и научно-приложни изследвания. В изследователската дейност на членовете на катедрата се включват активно студенти, и докторанти. Резултат от това са техните участия в научни форуми и научни публикации, както и издаването на първия в академията сборник с научни публикации на студенти - „Научноприложни изследвания на магистри и докторанти по спортна психология”.

Катедра Психология, педагогика и социология провежда и първата в Академията самостоятелна катедрена научна конференция (25 ноември 1994 г.), която стимулира организирането на такива и от другите катедри. Научната конференция, утвърдила се около парадигмата „Личност, мотивация, спорт”, е най-значимата научна проява на хуманитарните науки в спорта в страната. Ежегодно провеждана, тя бележи непрекъснат ръст, както по отношение на тематичните области, така и по броя на участниците в нея. Значимостта на конференцията се потвърждава от интереса и участието в нея на специалисти от Турция, Гърция, Сърбия, Македония, Израел, Либия, Южна Корея и др.

Катедра Психология, педагогика и социология е притегателен център за повишаване на образователните и научните степени. Катедрата реализира магистърската програма Психология на спорта, чрез която се предлага съвременно, с високо ниво на компетентност, обучение за специалистите в тази област. Броят на студентите по програмата непрекъснато се увеличава, увеличава се и броят на докторантите към катедрата.

Катедра Психология, педагогика и социология предлага добри условия за учебна и научноизследователска дейност. Материално-техническата база непрекъснато се развива и усъвършенства. Обновяват се и се въвеждат в учебния процес, най-съвременните системи и методи за учебна работа, за психологически изследвания и психодиагностика. Постиженията на катедра „Психология, педагогика и социология” я утвърждават като една от основните, базови, общотеоретични катедри в Националната спортна академия.