НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6472987 Картинка 9927163 Картинка 1187135 Картинка 6487114 Картинка 10083014 Картинка 1522360 Картинка 8971655 Картинка 7832024 Картинка 5176094 Картинка 1877071
Катедра Водни спортове

Ръководител катедра
доц. Йордан Донев, доктор вътр. +359 2 4014483  email: jordandonev@abv.bg
Организатори УР:
Румяна Ченалова +359 2 4014483
Стефан Христов +359 2 4014483
Петър Пенев +359 2 4014483


Кратки исторически данни

  Водните спортове са учебни и практически дисциплини с утвърден авторитет и традиции в НСА. Те са заложени в структурата и първата програма на Висшето училище за телесно възпитание, което се създава със Закон през 1941 г. През 1950 г. водните спортове са в състава на сборната катедра “Воден спорт, зимен спорт, машинни спортове, колоездене, авиомоделизъм и безмоторно летене”, а през 1979 г. са обособени в самостоятелна катедра.

Учебна дейност

  В катедра “Водни спортове” се обучават специалисти от ТФ и УФ на НСА по плуване, гребане, ветроходство, водна топка, синхронно плуване, кану-каяк и водни ски. Наред с това преподавателския състав провежда и обучението по плуване в трите факултета на НСА, както и реализацията на курса по Водни спортове за всички студенти, завършили І курс.
Учебния процес в седемте специалности на катедрата цели формиране на висококвалифицирани специалисти за нуждите на спортните клубове в страната, както и преподаватели и инструктори в системата на образованието и спортните услуги.

  Учебните програми предвиждат изучаване на история, теория, методика на преподаване, овладяване на техниката и придобиване на знания, умения и навици за самостоятелна педагогическа работа в съответната специалност, както и усъвършенстване в изучаваните спортни дисциплини.

  Катедрата разполага с отлични условия за практическо обучение на студентите от НСА в основните морски спортове – плуване, гребане, водни ски, ветроходство, бордсейлинг, водно спасяване и др. В специализираната морска база на НСА, край Несебър, всички студенти от І курс преминават 14-дневен курс на обучение, който приключва с полагане на изпити по четири задължителни и една избираема дисциплина. Важна роля в този процес на обучение имат специалистите от катедрата, които в качеството си на инструктори обучават по-младите си колеги и полагат задължителна стажантска практика между ІІІ и ІV курс.

  В катедра “Водни спортове” са разработени няколко магистърски учебни програми, които имат за цел да задълбочат формираните теоретични и методико-практически знания и умения в бакалавърската степен, както и да осигурят научно-изследователска и приложна подготовка в съответните области: за специалностите спорт за високи спортни постижения по плуване, ветроходство, синхронно плуване, скокове във вода; спортна анимация-специализация “Аниматори в туризма (морски)”; Адаптирана физическа активност и спорт.

Научно-изследователска дейност

  Научно-изследователската дейност в катедрата обслужва основно учебния процес и спортната практика. Преподавателите от катедрата участват в национални и международни научни конференции, симпозиуми и конгреси с изследователски разработки на НСА, съвместно с ММС, спортните федерации и МОН и с научни проекти по актуални европейски тематики в областта на плувните и водните спортове. Студентската научна работа се осъществява чрез разработване на научно-изследователски теми самостоятелно и с преподаватели от катедрата, изготвяне на дипомни работи и участие в научни форуми от национален и международен мащаб.