НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1296172 Картинка 1950027 Картинка 1146527 Картинка 6907832 Картинка 9180868 Картинка 3787457 Картинка 10676969 Картинка 3430707 Картинка 10516805 Картинка 7783087
Катедра Водни спортове

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Йордан Донев, доктор


Преподаватели- Проф. Бистра Димитрова, ДН; Проф. Николай Изов, доктор; Проф. Пенчо Гешев, доктор; Доц. Величка Александрова, доктор; Доц. Весела Тренева, доктор; Доц. Даниела Оронова, доктор; Доц. Йордан Донев, доктор; Доц. Румен Йосифов, доктор; Доц. Стефка Джобова, доктор; Доц. Стоян Андонов, доктор; Доц. Христо Константинов, доктор; Гл. ас. Богомил Ангелов; Гл. ас. Димитър Иванов; Гл. ас. Димитър Трендафилов, доктор; Гл. ас. Ивелина Кирилова, доктор; Гл. ас. Михаил Качаунов; Гл. ас. Наталия Стоянова, доктор; Гл. ас. Никола Господарски, доктор; Гл. ас. Стоян Бахчевански, доктор
Организатори УР: Румяна Ченалова - (02) 4014(483) Стефан Христов - (02) 4014(483) Петър Пенев - (02) 4014(483)

Кратки исторически данни

  Водните спортове са учебни и практически дисциплини с утвърден авторитет и традиции в НСА. Те са заложени в структурата и първата програма на Висшето училище за телесно възпитание, което се създава със Закон през 1941 г. През 1950 г. водните спортове са в състава на сборната катедра “Воден спорт, зимен спорт, машинни спортове, колоездене, авиомоделизъм и безмоторно летене”, а през 1979 г. са обособени в самостоятелна катедра.

Учебна дейност

  В катедра “Водни спортове” се обучават специалисти от ТФ и УФ на НСА по плуване, гребане, ветроходство, водна топка, синхронно плуване, кану-каяк и водни ски. Наред с това преподавателския състав провежда и обучението по плуване в трите факултета на НСА, както и реализацията на курса по Водни спортове за всички студенти, завършили І курс.
Учебния процес в седемте специалности на катедрата цели формиране на висококвалифицирани специалисти за нуждите на спортните клубове в страната, както и преподаватели и инструктори в системата на образованието и спортните услуги.

  Учебните програми предвиждат изучаване на история, теория, методика на преподаване, овладяване на техниката и придобиване на знания, умения и навици за самостоятелна педагогическа работа в съответната специалност, както и усъвършенстване в изучаваните спортни дисциплини.

  Катедрата разполага с отлични условия за практическо обучение на студентите от НСА в основните морски спортове – плуване, гребане, водни ски, ветроходство, бордсейлинг, водно спасяване и др. В специализираната морска база на НСА, край Несебър, всички студенти от І курс преминават 14-дневен курс на обучение, който приключва с полагане на изпити по четири задължителни и една избираема дисциплина. Важна роля в този процес на обучение имат специалистите от катедрата, които в качеството си на инструктори обучават по-младите си колеги и полагат задължителна стажантска практика между ІІІ и ІV курс.

  В катедра “Водни спортове” са разработени няколко магистърски учебни програми, които имат за цел да задълбочат формираните теоретични и методико-практически знания и умения в бакалавърската степен, както и да осигурят научно-изследователска и приложна подготовка в съответните области: за специалностите спорт за високи спортни постижения по плуване, ветроходство, синхронно плуване, скокове във вода; спортна анимация-специализация “Аниматори в туризма (морски)”; Адаптирана физическа активност и спорт.

Научно-изследователска дейност

  Научно-изследователската дейност в катедрата обслужва основно учебния процес и спортната практика. Преподавателите от катедрата участват в национални и международни научни конференции, симпозиуми и конгреси с изследователски разработки на НСА, съвместно с ММС, спортните федерации и МОН и с научни проекти по актуални европейски тематики в областта на плувните и водните спортове. Студентската научна работа се осъществява чрез разработване на научно-изследователски теми самостоятелно и с преподаватели от катедрата, изготвяне на дипомни работи и участие в научни форуми от национален и международен мащаб.

 
Facebook Twitter Share