НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3490176 Картинка 1904885 Картинка 11380607 Картинка 1175653 Картинка 4990046 Картинка 12140111 Картинка 8513979 Картинка 5632844 Картинка 6946301 Картинка 6382102
Катедра Гимнастика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Георги Сергиев, доктор
Зам. по учебната работа - Доц. Нели Танкушева, доктор
Зам. по научно изследователската работа - Доц. Марина Петрова, доктор


Преподаватели- Проф. Гюрка Ганчева, доктор; Проф. Кирил Андонов, ДН; Доц. Бисер Григоров, доктор; Доц. Владимир Ангелов, доктор; Доц. Георги Сергиев, доктор; Доц. Добри Добрев, доктор; Доц. Златин Костов, доктор; Доц. Илия Кючуков, доктор; Доц. Ирина Нешева, доктор; Доц. Марина Петрова, доктор; Доц. Мария Гатева, доктор; Доц. Нели Танкушева, доктор; Доц. Пламен Андреев, доктор; Гл. ас. Даниела Велчева, доктор; Гл. ас. Емил Видев, доктор; Гл. ас. Илия Янев, доктор; Гл. ас. Милена Търничкова, доктор; Гл. ас. Николай Иванов, доктор; Ас. Емил Стоименов; Ас. Ирина Божинова; преп. Здравко Куртев, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Бонка Димитрова, доктор; Венета Христова
Организатор учебна работа: Цветелина Гергова - (02) 4014(347) Корепетитори: Радостина Маринова - (02) 4014(378) Дора Маринова - (02) 4014(378) Зала по аеробика: (02) 4014(343)

Катедра “Гимнастика” е една от катедрите с най-големи традиции и история в НСА “Васил Левски”. Предвид спецификата на гимнастиката тя е основна дисциплина, даваща широки познания и значителен обем от двигателни навици, които подпомагат специалистите от различни спортни сфери в тяхната професионална реализация.

Кратки исторически данни

Гимнастиката като предмет е заложена още със създаването на Държавното Висше Училище за Телесно Възпитание на 15 ноември, 1942г. ”Организация на телесното възпитание ” е една от четирите основни катедри, в която присъства практическия предмет -  Обща телесна подготовка, специална и земна гимнастика, игра на уреди, вдигане на тежести, музика, хора, танци и скициране., в която един от първите асистенти е Нено Мирчев. По-късно пред 1947 година Висшето училище е преименувано във Висше училище за физическа култура (ВУФ). Налице е и новата структура, в която е обособена самостоятелна катедра по “Теория, систематика и практика на гимнастиката (обща и телесна подготовка, земна и уредна гимнастика, художествена гимнастика, производствена гимнастика и строева обучение), малки и подготвителни игри, български народни хора и танци.” Основни преподаватели по практика са Венцислав Ангелов, Коста Игнатов и Васил Люцканов. След 1953г., когато Висшето училище прераства в институт, ВИФ “Георги Димитров”, значението на катедра “Гимнастика” нараства неимоверно. След съзиданието настъпва активния период в дейността на катедрата. Тя е проводник и гарант за всестранността и хуманния профил на обучението в института.

Наред с преподавателската работа нарастват и успехите в науката. Сред най-изявените научни работници са Никола Хаджиев, Цанко Миков, Цветана Димова, Димчо Йорданов, Никола Милев, Мария Хаджийска, които успешно защитават дисертационни трудове и полагат основите на научните изследвания в гимнастиката.

До днешни дни катедра “Гимнастика” играе водеща роля в издигането на авторитета на ВИФ “Георги Димитров” и понастоящем НСА “Васил Левски”. За периода 15 окт. 1979г. – 21 апр. 1987г. проф. Никола Хаджиев е ректор на ВИФ “Георги Димитров”. За периода от 1995г. до 1999г. проф. Цветана Димова е председател на Специализирания научен съвет.

С традиционното си участие в организирането на редица гимнастически композиции, чествания на светли дати и спортни състезания тя успешно популяризира гимнастиката като основна дисциплина, необходима за подготовката на спортни кадри в България.

От началото на съществуването си в катедра “Гимнастика” са имали възможността да се хабилитират и да преподават 20 доценти и 4 професори.

От създаването си катедра “Гимнастика” е ръководена от доц. Нено Мирчев, проф. Ана Мирчева, проф. Никола Хаджиев, проф. Цветана Димова и доц. Кирил Андонов.

Същността и качеството на обучението в катедрата е на високо университетско и европейско ниво. Основна цел на обучението е чрез познаването на теорията и практиката на гимнастиката да се подготвят квалифицирани специалисти в областта на физическата култура, елитния спорт, кинезитерапията, туризмът и спортната анимация, масовата физкултура и спортът за всички.

Преподавателите в катедра “Гимнастика “ преподават в трите основни факултета в НСА “Васил Левски”. Така катедрата участва активно за формирането на широк кръг кадри като учители, треньори, кинезитерапевти, специалисти в туризма и спортната анимация.

Структурата на катедра “Гимнастика” в общи линии дублира структурата на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), като всички основни спортове намират място в съответните сектори в катедрата.


Учебна работа

 

 

Учебната дейност на катедрата се осъществява основно под формата на лекции и практически упражнения. Учебните програми на катедрата са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на квалифицирани кадри в областта на физическата култура и спорта.
Подготвят се специалисти в образователната степен бакалавър, магистър и образователно-научната степен доктор.


Научно-изследователската дейност

Научно-изследователската дейност в катедрата е непрекъснат процес, необходим за оптимизирането и рационализирането на различните аспекти в учебно-тренировъчната работа. Чрез нея се извършва непрекъснато квалифициране на преподавателите и израстването им в научните степени и звания. Научно-изследователската дейност е също така незаменим фактор в учебния процес на студентите. Така те се запознават с последните научни постижения в спортната наука, а и с това се стимулират творческите им търсения.
Обект на научно-изследователската дейност са проблеми касаещи различни методики в обучението, биомеханични анализи на гимнастическите упражнения, техническата и физическата подготовка, селекцията и подбора, планирането и контрола, тренировъчното натоварване, психологическата подготовка и др. Организират се също така семинари и кръгли маси по различни проблеми на високото спортно майсторство и физическата култура.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share