НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2494664 Картинка 9706149 Картинка 10066366 Картинка 11151099 Картинка 12285164 Картинка 8670654 Картинка 3487849 Картинка 2041460 Картинка 11183519 Картинка 1007504

Сектор Биохимия

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. д-р Любомир Петров, доктор ; Доц. Албена Александрова, доктор ; Гл. ас. Николай Заеков, доктор ; Ас. Мария Захаринова

Учебни програми Тематичен план и конспект Учебни материали

Дисциплината биохимия в НСА се изучава в два семестъра / III и IV семестър /. Тя се състои от две основни части - фундаментална биохимия и биохимия на физическите натоварвания. Биохимията, изучавана в НСА, има приложен харектер в спортно- педагогическата дейност. Студентите от всички факултети в НСА слушат лекционен годишен курс от 45 часа, включващ 21 теми. Всеки семестър студентите посещават 7 задължителни упражнения, в които се извършват лабораторни опити.

Общият годишен хорариум от лекции и упражнения е 75 часа. Лекциите по биохимия за редовните студенти от Треньорски факултет, Учителски факултет и факултет Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация се четат от доц. П.Атанасов.

Към сектор биохимия се води лекционен курс от 16 часа по “Органична химия и физикохимия“, който влиза към така наречените “свободно избираеми предмети“. Този курс има за цел да подпомогне студентите от I курс в изучаването на биохимията. Курсът се води от доц. П.Атанасов, който е ръководител на сектора по биохимия. Доц. П.Атанасов чете лекционен курс на студенти магистри, озаглавен “Молекулни основи на храненето” към модула “Биоенергетика”. Лекционният курс е в рамките на 6 учебни часа. В лекционният курс “Биоенергетика”, състоящ се от 15 часа, с лекции се включват и колеги от сектора по физиология.

В сектора по биохимия, с редовен курс от лекции и упражнения се обучават задочни студенти и студенти рехабилитатори.

??????? ??? Facebook Twitter Share