НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9815899 Картинка 9290362 Картинка 7019444 Картинка 14826 Картинка 4129162 Картинка 2596682 Картинка 4823712 Картинка 8972684 Картинка 306420 Картинка 8895984

Сектор Физиология


Преподаватели- Доц. д-р Милена Николова, доктор ; Доц. Велизар Михайлов, доктор ; Доц. Лъчезар Стефанов, доктор ; Гл. ас. д-р Валентин Вълчев, доктор ; Гл. ас. д-р Красимир Ранков, доктор ; Ас. д-р Венера Стефанова ; Ас. д-р Даниела Алексиева, доктор ; Ас. д-р Теодора Георгиева

Учебни материали

Интернет сайт на сектор Физиология: www.nsa-phys.hit.bg

Изисквания на Катедра по физиология и биохимия, Сектор Физиология за заверка на семетъра

1. Присъствия на упражнения

Всеки студент задължително трябва да присъства на всички упражнения от съответния семестър. Отсъствията по уважителни причини не трубва да надвишават 20% от часовете, освен в случайте на заболяване, което е документирано.

2. Отработване на пропуснатите упражнения.
Разрешават се следните възможности:

- с друга група на същият преподавател в рамките на същата седмица.
- с група на друг преподавател в същата седмица, ако преподавателят на групата на отсъствалия студент е приключил с часовете си за седмицата и при условие, че другият преподавател е съгласен.
- при невъзможност за отработване в същата седмица пропуснатите упражнения могат да се отработят с група с обучение по индивидуален план или с група със задочно обучение.
- чрез ограничен брой допълнителни часове в края на семестъра, обявени от преподавателите.

Не се разрешава отработването при всички, взети заедно, посочени по-горе възможности на повече от 2 упражнения.

В случай на административна заверка от съответния деканат се прекратява отработването на упражнения и колоквиуми. Това може да стане през следващия семестър чрез някоя от посочените възможности, за да се осигури правото за яваване на изпит.

3. Колоквиумите са редовни учебни часове и са задължителни. При слаба оценка се предоставя възможност за повторно яваване на колоквиум от съответния преподавател.

Явяване на семестриален изпит по физиология се разрешава при взети всички колоквиуми.При наличие на невзети колоквиуми, студентът трябва да се яви на колоквиум един ден преди семестриалния изпит (по график, обявен в Катедрата).

На предварително явяване на І и ІІ част от теста  по физиология, могат да се явят студенти, които имат оценка добър 4 или по-висока на колоквиума/колоквиумите от съответния семестър.

4. Заверка на семестъра

За упражнения се дава подпис при присъствия на всички упражнения от съответния семестър.
Лекционният курс се заверява на последната лекция от съответния преподавател-лектор.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share