НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9320180 Картинка 11337467 Картинка 4049626 Картинка 11787242 Картинка 8843504 Картинка 4216438 Картинка 9020162 Картинка 10936883 Картинка 2155295 Картинка 5628137 » 

Сектор Спортна медицина


Преподаватели: проф. д-р Иван Мазнев, доктор | доц. д-р Богдана Илинова, доктор | доц. д-р Евелина Милошова, доктор | доц. Станислав Цветков, доктор | гл. ас. д-р Любомир Младенов | ас. д-р Анна Николова | Яница Истаткова, доктор
Хонорувани преподаватели: проф. д-р Мария Тотева, ДН, доц. д-р Станимир Петков, доктор

Изисквания към студентите

Сектор “Спортна медицина”

 

1. Практическите упражнения и лекциите са задължителни за всички студенти от Треньорски и Учителски факултет и факултет “Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”.

2. За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.

3. Индивидулната работа в практическите упражнения се извършва в специална протоколна тетрадка, която е задължителна за всички студенти.

4. Курсът на обучение по Спортна медицина е в 2семестъра и завършва с писмен изпит – тест.

5. При приключване на определен раздел от практическите упражнения се провежда тест с цифрова оценка. За да бъдат допуснати до семестриален изпит, студентите трябва да са издържали и 4-те теста.

6. Семестриалният изпит представлява тест, който включва въпроси с повече от 1 верни отговори. Оценката от теста се формира от разликата между процентите на верните и грешните отговори на теста. Ако тази разлика е до 40% студентът получава оценка слаб 2; 41% - 54% - среден 3; 55 - 68% - добър 4; 69 - 82%- много добър 5 и над 83% - отличен 6. Всяка работа се оценява от двама преподаватели, единият от които е хабилитиран.

 

 УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

Димитрова Д. Основи на спортната медицина. Авагард „Прима“, София, 2017.

Димитрова Д. Спортна медицина. Авагард „Прима“, София, 2018.

Димитрова Д., Мазнев И., Милошова Е. “Практически упражнения по спортна медицина” . Учебно помагало за студентите от НСА. Първа и втора част.

Димитрова Д. Долекарска помощ. Авангард Прима, София, 2019.

Димитрова Д. Хранене и спорт. Авангард Прима, София, 2018.

Димитрова Д. Физическа активност и здраве. Авангард Прима, София, 2014.

Димитрова Д., Дойчев Б. Хигиена и екология. Авангард Прима, София, 2019.

Димитрова Д. Затлъстяване и диетолечение. Авангард Прима, София,

Милошова Е. Допинг и спорт. НСА Прес, София, 2015

Мазнев И. Внезапна сърдечна смърт при спортисти. НСА Прес, София, 2017

Мазнев И. Спортно сърце. НСА Прес, София, 2017.

Илинова Б. Жената и спорта, Авангард „Прима“, София, 2014.

Цветков С. Аеробен капацитет. Съвременни аспекти на изследване и оценка. Болид Инс, София, 2016.