НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1648432 Картинка 7721940 Картинка 1453823 Картинка 3674451 Картинка 414526 Картинка 10585921 Картинка 2823894 Картинка 11943973 Картинка 9062629 Картинка 3228267



 » 

Сектор Екология


Преподаватели: доц. Боян Дойчев, доктор

Сектор "Екология" към катедра "Спортна медицина" провежда обучение на студентите по следните дисциплини:



ОКС „Бакалавър“

Задължителни:
Хигиена и екология – за студенти от Факултет ОЗЗГТ
Екология  – за студенти от Факултет Спорт

Избираеми:
Екология – за студенти от Факултет Педагогика

ОКС „Магистър“
Редица задължителни и избираеми дисципилини в следните магистърски програми:

Спортна журналистика

 

Изисквания към студентите

Сектор Екология

      Целта на курсът е да запознае студентите с основите на екологията, терминологичната база,  предмета и задачите на учебната дисциплина. Студентите ще задълбочат познанията си по отношение на някои  екологични проблеми свързани както със спорта, така и със замърсяването на околната среда, както и природните катаклизми, които са предпоставка за възникването на екологични кризи. В лекционния материал ще бъдат включени множество конкретни примери за демонстрация на ефектите на замърсяване върху протичането на основните екологични процеси в засегнатите екосистеми, както и възможните сценарии за решаване на проблемите, съобразени с екологичните принципи на организация на живата материя.

      В семинарните занятия ще се изнасят презентации съобразно представения тематичен план и ще бъдат прожектирани филми, разширяващи информацията от лекционния курс.

      Подготовката на студентите от степен „бакалавър” във факултетите Спорт и ОЗЗГТ се провежда, като задължителна дисципина, а  във факултет Педагогика се провежда като СИД. За степен „магистър” има свободно-избираеми кредити.
      За получаване на кредити по „Екология”, студентът трябва да присъства на всички лекционни и семинарни занимания и успешно да положи писмен теоретичен изпит, тест или да защити реферат. За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.


ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

  • Текущ контрол

В рамките на семестъра след приключване на определен раздел се извършва писмен текущ контрол с цифрови оценки под формата на тест (2 теста на семестър). Тестът включва отворени и затворени въпроси, които могат да имат най-малко един верен отговор. Оценката от теста се формира въз основа на разликата (в проценти) от дадените верни и грешни отговори. При средна оценка от двата теста най-малко 5.00, студентът се освобождава от изпит.

  • Самостоятелна работа

Възлагат се различни самостоятелни работи – презентации, реферати и събеседване. Студентите трябва да демонстрират конкретни и обширни познания по зададения учебен материал.

  • Писмен изпит

Студентите, които не са успели да се освободят, полагат писмен изпит на целия материал в редовната юнска или януарска изпитна сесия. Писменият изпит се състои от разработване на два въпроса от конспекта, изтеглени на случаен принцип. Всеки студент получава предварително подготвени от катедрата листове. Студентите трябва да развият въпросите в рамките на 60 мин. Крайната оценка се формира на базата на средноаритметичните оценки, поставени на двата въпроса.

 

ЛИТЕРАТУРА

  1. Дойчев, Б. Екология. Авангард Прима, С., 2018.ISBN 978-619-160-968-0.
  2. Дойчев, Б. Спорт и околна среда, Авангард Прима, С., 2024. ISBN 978-619-239-949-8
  3. Дойчев, Б. Екология и спорт. Авангард Прима, С., 2019.ISBN 978-619-239-320-5.
  4. Дойчев, Б. Актуални екологични проблеми на спортната дейност. Авангард Прима, С., 2022. ISBN 978-619-239-715-9
  5. Димитрова, Д., Б. Дойчев, Хигиена и екология. Болид-инс ЕООД, С., 2015.ISBN 978-954-394-177-3.
  6. Събева, Хр. Екология в спорта. НСА ПРЕС, С., 2003.
  7. Лекционен курс по екология.