НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5288993 Картинка 9435692 Картинка 6077852 Картинка 127010 Картинка 351481 Картинка 6507009 Картинка 3496485 Картинка 10753268 Картинка 5011146 Картинка 2551668Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Ръководство и администрация
Ръководител - Доц. Милен Чалъков, доктор


Преподаватели- Проф. Николина Димитрова, ДН; Доц. Милен Чалъков, доктор; Доц. Милена Кулева, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Здравко Аракчийски, доктор
Зала по информатика: (02) 4014(366)

КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 1. Понятие за информация. Количество информация.
 2. Информационни дейности и процеси – структурна схема, функции.
 3. Алгоритъм – определение, свойства, представяне. Видове алгоритми.
 4. Архитектура на компютърна система – структурна схема, функции, входно-изходни устройства.
 5. Памет на компютърна система – видове, особености.
 6. Програмно осигуряване на компютърна система. Операционна система (ОС) – определение, предназначение, основни функции.
 7. ОС Windows – въведение, характерни особености, графична среда и елементи.
 8. Операционни системи за мобилни устройства – видове.
 9. Синхронно и асинхронно обучение в електронна среда – видове, същност, основни понятия, приложен софтуер.
 10. File Explorer – основни функции. Работа с дискови устройства, директории и файлове.
 11. Структура на запис на информацията – файл и файлови спецификации, логически устройства, резервирани имена, основни операции с файлове.
 12. Програмен пакет Microsoft 365 – основни приложения, информационни и комуникационни възможности.
 13. Microsoft Office WORD – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.
 14. Електронна таблица Microsoft Office EXCEL – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.
 15. Microsoft Office PowerPoint – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.
 16. Информационни и комуникационни технологии за обучение – видове. Уеб браузъри.
 17. Класификация на софтуера според условията на разпространение – видове, особености.
 18. Зловреден софтуер – класификация, видове. Антивирусен софтуер – видове.
 19. Основни форми на дистанционно обучение (синхронно и асинхронно).
 20. Информационни и комуникационни технологии в спорта. Базови приложения за моделиране и анализ на движения.
 21. Облачни среди – същност и структура на онлайн хранилище. Видове облачни хранилища.
 22. Локални и глобални комуникационни мрежи – основни понятия. ИНТЕРНЕТ – въведение и основни функции.

 

ЛИТЕРАТУРА

 1. Димитрова, Н., – Информационни и комуникационни технологии, София, 2021.
 2. Аракчийски Здр., Основи на информатиката и информационните технологии, НСА Прес, С., 2014.
 3. Аракчийски Здр., Моделиране на движенията в спорта, НСА Прес, С., 2015.
 4. Николина Димитрова, Милен Чалъков, Ръководство по информатика - II част, Microsоft Word – 2010, НСА Прес 2015.
 5. Вихрен Димитров, Николина Димитрова, Александър Шехтов – Ръководство по информатика – III част, Microsoft Excel – 2010, НСА Прес 2015.
 6. Обучение за Word за Windows - https://support.microsoft.com/en-us/word
 7. Обучение за Excel за Windows - https://support.microsoft.com/en-us/excel
 8. PowerPoint за обучение с Windows - https://support.microsoft.com/en-us/powerpoint
 9. Microsoft 365 - https://support.microsoft.com/bg-bg/office

 

Доц. Милен Чалъков, доктор

Департамент ДЕОИТ

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Контакти:

Студ. град: (02) 4014(366)

E-mail: milen.chalakov@nsa.bg


Проф. Николина Димитрова, дн

Департамент ДЕОИТ

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Контакти:

Студ. град: (02) 4014(366)

E-mail: ninansa@abv.bg


Доц. Милена Кулева, доктор

Департамент ДЕОИТ

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Контакти:

Студ. град: (02) 4014(366)

E-mail: milena.kuleva@nsa.bg

 
Facebook Twitter Share