НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10785001 Картинка 11244821 Картинка 11858800 Картинка 12057203 Картинка 8786770 Картинка 474511 Картинка 10607314 Картинка 10241355 Картинка 5870194 Картинка 8722230

НСА и УНСС със съвместна учебна програма по специалност Спортен бизнес

Ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство, проф. Димитър Димитров подписаха, днес споразумение за съвместно обучение на студенти по разработена съвместна учебна магистърска програма по специалност Спортен бизнес.
Споразумението е относно взаимното насърчаване и засилване на сътрудничеството между висшите училища – участници в проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по процедура: Модернизация на висшите училища.
Предмет на споразумението е разработването и въвеждането на съвместната учебна магистърска програма по специалност Спортен бизнес (съвместна програма), открита в професионално направление 3.8. Икономика, както и обучение по дисциплини от специалности от професионално направление 3.8. Икономика, в които ще участва партньорът, заедно с цялата необходима и изисквана от нормативната база документация.
Обучението на студенти по съвместната учебна програма ще се осъществява от академичната учебна 2022/2023 година.
На събитието присъстваха също проф. д-р Иван Мазнев – заместник-ректор  и ръководител на проекта от страна на НСА, членове на ректорския съвет, проф. Бисер Цолов и Ваня Йорданова от експертния състав на Академията по проекта. В екипа на УНСС бяха доц. Росен Кирилов, заместник – ректор по дигитализация и кибесигурност и Цветомира Пенкова – администратор на проекта.
  
??????? ??? Facebook Twitter Share