НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Валентина Гигова, доктор

Треньорски факултет
Катедра Теория на спорта
Сектор СМС (Статистически методи в спорта)
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(376)
Мобилен тел: 0898-77-65-90
E-mail: v_gigova@yahoo.com

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 27.10.1960 г. в гр. Благоевград

Завършва средното си образование в ПГ с разширено изучаване на руски език. В същото време е активна състезателка по лека атлетика. През 1978 г. постъпва като редовна студентка в ТФ на ВИФ "Г.Димитров". Завършва през 1982 г. с отличен успех.

През периода 1983-87 г. е редовен аспирант към кат. "ТСТ". През 1988 г. защитава дисертационния си труд на тема "Специфика и ефект на скоковите упражнения, използвани в подготовката на млади спринтьорки” и с конкурс е назначена за асистент по "Статистически методи в спорта". От 2001 г. е доцент.

Владее испански, английски, руски език.


Педагогическа дейност

Доц. В. Гигова води лекции и семинарни упражнения по "Статистика" във всички форми на обучение.


Научни интереси

Статистически методи в спорта, физическото възпитание, кинезитерапията и спортния мениджмънт, компютърни програмни продукти за обработка, анализ и представяне на данни.


Публикации, учебници, ръководства

Книги, монографии, учебни помагала

1. Бъчваров, М. и кол. 1991. "Бързина - теоретични и приложни основи”, под редакцията на М. Бъчваров БСФС, София.
2. Брогли, Я., Л.Петкова, Р. Дамянова, В. Гигова. 1992. Ръководство за упражнения по статистически методи в спорта, НСА-Издателско-печатна база, София.
3. Дамянова, Р., В. Гигова, 1996. "Статистически методи в спорта” - учебно помагало за студентите от НСА-Издателско-печатна база, София.
4. Дамянова, Р., В. Гигова, 1997. "Статистически методи в спорта”, НСА-Издателско-печатна база, София.
5. Гигова, В. 1999. "Статистическа обработка и анализ на данни” - практическо ръководство за студентите от магистърска степен на НСА, София.
6. Дамянова, Р., В. Гигова, 1999. "Статистически методи в спорта - ръководство за студентите от бакалавърска степен на НСА”, Издателско-печатна база, София.
7. Гигова, В. 2000. "Статистически и графични изображения - теория и практика”, монография, Колбис.
8. Дамянова Р., В.Гигова 2002. "Статистически методи в спорта”, Учебно помагало, 3-то издание, НСАИПБ, С.
9. Гигова В., Р. Дамянова, А. Гигов 2004 "Статистическа обработка и анализ на данни - Спорт за високи постижения" - учебни записки за студентите от магистърска степен на НСА, ИПК НСА,С., 2004.
10. Гигова В. 2004 "Статистическа обработка и анализ на данни - Училищен спорт" - учебни записки за студентите от магистърска степен на НСА, ИПК НСА,С., 2004.
11. Гигова В. 2004 "Статистическа обработка и анализ на данни - Кинезитерапия" - учебни записки за студентите от магистърска степен на НСА, ИПК НСА,С., 2004.
12.Гигова В. 2004 "Мултимедийна презентация" учебни записки за студентите от магистърска степен на НСА, ИПК НСА,С., 2004.

Научни публикации:

1. Гигова, В., М. Маринова, М.Бъчваров, Г. Лозанов, 1986. "Скоковите упражнения в подготовката на млади спринтьорки”, Треньорска мисъл, 1986, 7, 31-34.
2. Дашева, Д., В. Гигова, Р. Дамянова 1990. "Сравнителен анализ на стрес-реакциите на баскетболисти - мъже и жени”, ВФК, 1990, 12, 8-13.
3. Гигова, В. 1990. "Проучване на ефективността на обучението в първи випуск на магистърските програми в НСА”, Спорт &наука.
4. Гигов, А., В. Гигова 1990. "Изследване на плътното персонално покритие (пресата) като основно защитно действие във футбола”, Спорт и наука.
5. Гигова, В. Д. Дашева, С. Иванова 1996. "Спортът през свободното време на учащите се- мотиви и предпочитания”, Сборник доклади на годишната научна конференция на НСА, 13 май 1996, ІІ том, 3 секция, 9-16.
6. Дамянова, Р., В. Гигова 1996. "Създаване на компютърна система за обучение и оценка на теоретичните знания, умения и навици в областта на спортната статистика”, Сборник доклади на годишната научна конференция на НСА, 13 май 1996, ІІ том, 2 секция, 31-35.
7. Качов, П., В. Гигова 1998. "Осигуряване на материално-технически условия за обучение на магистри в Националната Спортна академия”, Спорт & наука, №4, 13-17.
8. Томов, М. В. Гигова 1999. "Вариативност и връзка между скоростно-силовите способности и някои игрови показатели на отборната ефективност при подрастващи баскетболисти”, Спорт & наука, №2, 105-112.
9. Гигова, В. 2000. "Непараметрични критерии за проверка на хипотези при независими извадки”, Спорт & наука, № 1 .
10. Томов, М., В. Гигова 2000. "Изследване на ефективността от прилагането на специализирана тренировъчна програма за развиване на скоростно-силовите качества при подрастващи баскетболисти”, Спорт & наука, №1.
11. Гигова, В. 2000. "Непараметрични критерии за проверка на хипотези при зависими извадки”, Спорт & наука,№ 2.
12. Гигова, В., Т. Миланова 2001. "Възможности на дисперсионния анализ за повтавящи се наблюдение за обработка на данни от педагогически експеримент”, Спорт и наука.
13. Tsikrikis, G., D. Dasheva, I.Athanailidis, V.Gigova, A.Kontostathis 2001. "Evaluation of physical condition of tennis athletes age of 10-16 in Greece", 9th International Congress on Physical Education and Sport, 18-20 May 2001, Komotini, Greece.
14. Mladenova, L., D. Dasheva, V.Gigova, G. Tsikrikis, A.Gigov 2001. "A study of some Anthropometric fundamentals of young Bulgarian and Greek tennis players", 9th International Congress on Physical Education and Sport, 18-20 May 2001, Komotini, Greece.
15. Bachev, V., V. Gigova, M. Tuzum, O. Groshev, L. Sarac, L. Popov 2003. "Optimal age in Achieving High Level Sport Results".

Научни конгреси и конференции:
1. Гигова, В. 1985. "Изследване на структурата на опорната реация при спринтово бягане и скокови упражнения, използвани в подготовката на млади спринтьорки, XXVI научна конференция на студентите и младите научни работници при КНТ на ВИФ, 11 май 1985.
2. Гигова, В. 1986. Изследване на някои динамични характеристики на опорния период при спринтово бягане, ХІV национален преглед на ТНТМ, секция "Науки за спорта, физическо възпитание и физическа култура" 1 ноември 1986.
3. Гигова, В. 1987. Сравнителен анализ на динамиката на оттласкването при два вида подскоци, използвани в подготовката на млади спринтьорки, ХV преглед на ТНТМ, ХХVІІ научна конференция на студентите и младите научни работници, 1987.
4. Ценова, С., В. Гигова 1992. Изследване на влиянието на увеличения двигателен режим върху измененията на някои показатели за физическото развитие и здравословното състояние при децата от предучилищна възраст, Международна научна конференция "Актуални проблеми на физическото възпитание в различни звена на образователната ни система, 9-11 април 1992, 9-10.
5. Захариева, С, В. Гигова, Д. Дашева 1996. Проучване на отношението към въвеждане на нестандартни средства в урока по физически възпитание, Първи конгрес по спортни науки 23-24 февруари 1996, София.
6. Манова, Н., Л. Венова, В. Гигова 1998. Кинезитерапия по метода на Knott и Voss при първична стволова локализация на мозъчния инсулт, Втори конгрес на асоцияцията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България с международно участие, 5-7 юни 1998, 30.
7. Гигов, А., В. Гигова, 1999. "Характеристика на игровата дейност на професионални футболисти в Хондурас”, Годишна научна конференция на НСА - 1999.
8. Гигова, В., В. Христова 1999. Психомоторни характеристики на волейболистки с различна квалификация и игрови пост, Първи международен научен конгрес "Стрес, спорт, адаптация" София, 23-24 октомври 1999, 88.
9. Манова, Н., Л. Венова, В. Гигова 1999. Зависимост на функционалното възстановяване след мозъчен инсулт от тежестта на хемипарезата и кинезитерапевтичната програма, Научна конференция НСА, 1999.
10. Galov, M., Krestev, L., V. Gigova 1999. Measuring sistem and methodology for measuring the strenght and exactiness of the soothing while performing the 11-meter penalty kick in the football, 7 international congress on physical education and sport, 1999 21-23 may, Komotini, Greece, 271.
11. Gigov, A., V. Gigova 1999. The efficiency of the actions of bulgarian national foolball players in France-98, 7 international congress on physical education and sport, 1999 21-23 may, Komotini, Greece, 237.
12. Krestev, L., M. Galov, V. Gigova, 1999. Study on the information validity of the newly constructed test 4X33 in the football, 7 international congress on physical education and sport, 1999 21-23 may, Komotini, Greece, 275.


 

Сподели във Facebook Twitter Share