НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички
Сектор Тежка атлетика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(259)
Мобилен тел: 0898776866
E-mail: diliana.zaikova@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: гр. Хасково 11.12.1976 г.

1984-1995 г. завършено средно образование в ЕСПУ Васил Левски, гр. Хасково

Бакалавърска степен:

2002-2006 г. специалност треньор по „Културизъм и фитнес”, Треньорски факултет, НСА, втора специалност „Учител по физическо възпитание”, НСА

 

Магистърска степен:

2006-2007 г. Спорт за високи постижения (фитнес и културизъм), НСА

03.2009 -03.2012 г.- редовен докторант към катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички”, НСА

06.03.2009 г. придобита научна и образователна степен ,,Доктор” на тема „Изследване влиянието на подбран състав аминокиселини върху силови и антропометрични показатели при непрофесионални културисти”

09.2006-09.2008 г. Фитнес инструктор в Спортен център (Wellnes centre) Мирад ООД, Парк-хотел Витоша, Студентски град, София

09.2008-02.2009 г. Управител на Спортен център (Wellnes centre) Мирад ООД, Парк-хотел Витоша, Студентски град, София


Научни интереси

В областта на тренировъчното натоварване, хранене и възстановяване при силови спортове


Публикации, учебници, ръководства

1. Зайкова Д., Л. Петров, Б. Илинова, О. Грошев, П. Йорданов, П. Атанасов, „Стандартна методика за определяне на биохимични и антропометрични показатели при анаеробни спортове”. Научна конференция „Стандартизация и стандарти в спорта”, НСА 15-16 май 2010г., Спорт и наука, изв. бр. №3, 162-168, 2010.

2. Зайкова Д., Л. Петров, Н. Заеков, Б. Илинова, О. Грошев, П. Йорданов, П. Атанасов. „Промените в антропометрични и силови показатели в резултат на приложението на хранителна добавка при занимаващи се непрофесионално с културизъм”. Научна конференция, НСА катедра „Тежка атлетика, спорт за всички”, 10 декември 2010 г., Спорт и наука, изв. бр.№1, 122-133, 2011.

3. Зайкова Д., Л. Петров, Б. Илинова, Н. Заеков, П. Атанасов, Контрол върху ефекта на хранителна добавка при студенти, занимаващи се със силова подготовка – фитнес методика. Международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура”, София 16-17 декември 2010г., Спорт и наука, изв. бр. №3, 315-324, 2012.

4. Зайкова Д., Л. Петров, Н. Заеков, Б. Илинова, О. Грошев, П. Йорданов, П. Атанасов, Контрол на храненето при оценка на ефект от хранителни добавки при спортисти, занимаващи се непрофесионално с културизъм. IX Национален конгрес по хранене, Варна, 19–22 май 2011 г., Българско дружество по хранене и диететика, Науката за хранене-между дискусиите и доказателствата, 201-204, София, 2012.

5. Ас. Николай Заеков, ст.ас. Любомир Петров, Диляна Зайкова, гл.ас. Люба Андреева, доц. Петър Атанасов, „WEB - базиран дистанционен метод за оценка на хранителния режим при активно спортуващи”. Наука и диететика 4, Хранене и здравен статус, 4-7, 2011.

6. Н. Заеков, Л. Петров, Д. Зайкова, А. Александрова, П. Атанасов. „Метод за оценка на храненето и физическата активност апробиран при студенти кинезитерапевти”. Трета международна научна конференция, Велико Търново 27 и 28 октомври 2011 г., Сборник трудове кинезиология, 239-242, 2011.


 Приемно време - вторник от 13:00 до 14:00 ч. , зала "Тежка атлетика" ЗСС

??????? ??? Facebook Twitter Share