НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Никола Хаджиев, ДН

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Гургулят: (02) 4014(585)
Външ.: (02) 628613

Образование и кариера

  Дата и място на раждане: 10.05.1936 г.

Завършил е висше образование по физическо възпитание и спорт в Москва през 1958 г.
От 1959 г. без прекъсване до момента работи в Национална спортна академия “В. Левски” – София, изминал дългия път от асистент до професор.
През 1967г. защитава успешно дисертация на тема: “Изследване на специалната силова подготовка и техниката на гимнастическите упражнения” и му е присвоена научната степен “доктор”.
От 1970г. е хабилитиран и му е присвоено научното звание “доцент”.
От 1973г. до 1996г проф. Никола Хаджиев е дългогодишен ръководител на катедра “Гимнастика”.
През 1979г. е избран за “професор”.
От 1979 г. до 1987 г. е Ректор на НСА. Под негово ръководство усилията на целия преподавателски състав са насочени към разработване на новите учебни програми за тристепенната структура на обучение. Негова инициатива са редица подобрения в материално-техническата база на Института /сега Академия/, създаването на Съвет по електронизация, снабдяването на всички катедри с компютри. Той полага големи усилия по създаването и укрепването на факултета за начално военно обучение при Института /Академията/.
В годините на своето управление, проф.Никола Хаджиев направлява научно-изследователска работа като акцентира не само на фундаменталните, но и на нейните научно-приложни аспекти. Той допринася за издигане на престижа на ВИФ”Г.Димитров” /сега Национална спортна академия “В.Левски”/ като уникален център за подготовка на специалисти в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията.
От 1976 г. до 1992г. Е бил член на Изпълнителния комитет на Международната федерация по гимнастика и първи ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ на същата през периода 1980-1984г. Отговаря за научните проблеми на световната гимнастика. Под негово ръководство са издадени на френски език два сборника, а също и книги в други страни. Организатор и докладчик на научни конгреси и дискусии по линия на световната федерация по гимнастика.
От 1970 г. до 1990г. e ПОСТОЯНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ на Българската федерация по гимнастика.
В периода 1995-1997г. е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ /БСФС/.
От 1980г. до момента е член на БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ и негов ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ от 1980 до 1990 г.
През 1993г. инициира и създава БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ “Спорт за всички”, която оглавява и до момента.
От 1994г. до момента е ЧЛЕН НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ на Международната Асоциация “Спорт за всички” /ТAFISA/.
През 1997г. е инициатор, създател и ПОСТОЯНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ на НАЦИОНАЛНОТО НАУЧНО СДРУЖЕНИЕ “Спорт, стрес, адаптация”. Сдружението до момента е организирало два международни научни конгреса, няколко кръгли маси и симпозиуми на тема “Спорт, стрес, адаптация”.

Проф. Никола Хаджиев е бил Председател на Специализирания Научен Съвет /СНС/ по Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка /вкл. Лечебна физкултура/. Той е бил член на Специализираната научна комисия към Висшата атестационна комисия при Министерския Съвет на Р.България.

Удостоен е със званието “Заслужил деятел на физическата култура и спорта”. Награден е с орден “Кирил и Методий II степен” и два ордена на труда – златни.

Ползва свободно английски, френски и руски език.


Педагогическа дейност

Освен работата си със студентите от НСА проф. Хаджиев е бил лектор на много международни курсове, семинари и симпозиуми в: Гърция, Турция, Югославия, Франция, Холандия, Индонезия, Мексико, Гватемала и др.


Треньорска дейност

От 1958 г. до 1968 г. е бил старши треньор на националния отбор по гимнастика.


Научни интереси

Главните въпроси, които са обект на научните му изследвания са проблемите, свързани с организацията, структурата и управлението на гимнастиката в нашата страна, а така също проблемите на физическите качества на спортиста и биомеханиката на гимнастическите упражнения.


Публикации, учебници, ръководства

Научните публикации на проф. Никола Хаджиев се характеризират със своята съвременна и актуална проблематика, задълбочен научен подход, широко използване на точните науки, оригиналност на разработките и приложимост в практиката.
Автор е на повече от 130 научни публикации, 27 книги, учебници и ръководства по:

 • Теория и методика на физическото възпитание и спорта;
 • Проблеми на стреса и адаптацията в спорта;
 • Теория и методика на гимнастиката като основна съставка на физическото възпитание на спорта;
 • Проблеми на двигателните качества и силовата подготовка на спортиста;
 • Биомеханика на спорта и гимнастическите упражнения;
 • Проблеми на масово-оздравителната физическа култура и спорта за всички и др.
 • СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

  КНИГИ, МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

  1. Хаджиев, Н. Гимнастика. Учебник за студ. От ВИФ “Г.Димитров”. Под общ. Ред. на Н.Мирчев, МиФ, С., 1965.

  2. Хаджиев, Н.Спортна гимнастика. МиФ, С., 1970, 163 с..

  3. Хаджиев, Н. Силовата подготовка в спортната гимнастика. МиФ, С., 1970, 96 с..

  4. Хаджиев, Н. и съав. Силовата подготовка на спортиста. 1970, 79 с.

  5. Хаджиев, Н. Вж. Гимнастика. Проблеми. Новости. Под. ред. на Н. Хаджиев, 1971

  6. Хаджиев, Н., Я.Брогли, Цв.Желязков. Статистически методи във физическата култура и спорта. МиФ, С., 1973.

  7. Хаджиев, Н. Гимнастика. Учебник за студ. От ВИФ “Г.Димитров”. 2-ро прераб. изд., МиФ, С., 1973

  8. Хаджиев, Н., Т.Христов, Цв. Желязков, Я.Брогли, Н.Кулий. Тестове за физическо развитие и дееспособност. МФ, С., 1974.

  9. Хаджиев, Н. Спортна гимнастика. Ръководство за студентите от ВИФ. Под ред. на Н.Хаджиев и Ц.Миков. МиФ, С., 1976, 123 с.

  10. Хаджиев, Н, Спортна гимнастика. МиФ, 1976.

  11. Хаджиев, Н. Гимнастика, структура, управление. МиФ, С., 1978, 140 с..

  12. Хаджиев, Н., Ц.Миков, Д.Йорданов. Биомеханика на гимнастическите упражнения.С., 1978, 159 с..

  13. Хаджиев, Н. Гимнастика. Под.ред. на Н.Хаджиев, МиФ, С, 1979.

  14. Хаджиев, Н. Гимнастически прескоци мъже. Учебно помагало за специалисти под ред.на Н.Хаджиев, Изд. ЕЦНПКФКС – ВИФ “Г.Димитров”, С., 1979, 116 с.

  15. Хаджиев, Н. Гимнастически прескоци жени. Учебно помагало за специалисти под ред.на Н.Хаджиев, Изд. ЕЦНПКФКС – ВИФ “Г.Димитров”, С., 1979, 126 с.

  16. Hadjiev, N. Gymnastique Artistique. Copyringth, 1981, Fi 6,s.178.

  17. Хаджиев, Н. Терминологичен речник по физическа култура и спорт. Състав., ред., 1983.

  18. Хаджиев, Н. и др. Гимнастически меридиани /под ред. на проф. Н.Хаджиев и ст.н.с. Ц. Миков, МиФ, С., 1985, 255 с.

  19. Хаджиев, Н. Спортна подготовка, екстремални ситуации, адаптация. (1986). Сборник доклади под ред. на проф. Н.Хаджиев, София.

  20. Хаджиев, Н. и др. Ролята на физическата подготовка за укоряване адаптацията на човека към подводни екстремални ситуации.1987.

  21. Хаджиев, Н. Спортна подготовка, екстремални ситуации, адаптация. (1987). Сборник доклади под ред. на проф. Н.Хаджиев, София.

  22. Хаджиев, Н. Спортна подготовка, екстремални ситуации и адаптация: Комплексно изследване на човека и неговия мозък. 1987.

  23. Хаджиев, Н. Същност на стресовите и екстремалните натоварвания в спортната дейност. Нац.симп. – Резюмета, 1988, 67 с.

  24. Хаджиев, Н. Спортна подготовка, екстремални ситуации, адаптация. (1990). Сборник доклади под ред. на проф. Н.Хаджиев, София.

  25. Хаджиев, Н. Оптимизация и управление на спортната подготовка в гимнастиката. НСА, С., 1991 – 207 с..

  26. Хаджиев, Н. Спорт, стрес, адаптация (1991). Сборник доклади под ред. на проф. Н.Хаджиев, София.

  27. Хаджиев, Н. Спорт, стрес, адаптация. (1991). Сб. под ред.на Н.Хаджиев, София.

  СТАТИИ

  1. Хаджиев, Н. По някои въпроси на тренировката на гимнастици от висшите разреди. ВФК, Год.IV, кн.4, 1959, с.214-216.

  2. Хаджиев, Н. и съав. За техниката на прескоците “Разкрачка”. ВФК, Год.V., 8, 1960, с.486-490.

  3. Хаджиев, Н.Техниката на кръгомното премятане и разучаването му. ВФК, Год.VI, 6, 1961, с.357-360.

  4. Хаджиев, Н. Значението на конкретното планиране на тренировките по гимнастика, проведени с голямо натоварване. В кн: Юбилеен сборник на ВИФ “Г.Димитров”, 1963, с.89-94.

  5. Хаджиев, Н. И съав. Ефективно средство за силова подготовка на гимнастичките. ВФК, Год.IX, кн.5, 1964.

  6. Хаджиев, Н. Метод за определяне интензивността на тренировките по гимнастика. ВФК, Год.IX, кн.12, 1964, с.747-751.

  7. Хаджиев, Н. Обем и интензивност на тренировките по гимнастика при майстори на спорта – жени. В кн. Трудове на ВИФ “Г.Димитров”, Т.VII, кн.3, 1963/1964, с.143-147.

  8. Хаджиев, Н. Изследване на някои методи за борба със защитния рефлекс в учебно-тренировъчния процес по гимнастика. В. Кн. Трудове на ВИФ “Г.Димитров”, Т.VIII, кн.2, 1964/1965, с.48-54.

  9. Хаджиев, Н. и съав. Сравнителни нормативи за определяне физическата подготовка на гимнастиците и гимнастичките от висшите разреди. ВФК, Год.X, кн.5, 1965.

  10. Хаджиев, Н. Проучване върху отрицателната защитна реакция в обучението и тренировката по спортна гимнастика. ВФК, Год.X, кн.10, 1965, с.619-623.

  11. Хаджиев, Н. Преглед на гимнастическата младост. ВФК, Год.XI, кн.9, 1966, с.549-553.

  12. Хаджиев, Н. Тензометрия и гимнастика. В : Новости в спорта, бр.3, 1966, с.18-19.

  13. Хаджиев, Н. Защитният рефлекс на гимнастиците и борбата с него. В: ТМ, бр.1, 1967, с.26-32.

  14. Хаджиев, Н. Някои особености при кинематичния анализ на гимнастическите упражнения. ВФК, кн.7, 1967, с.281-288.

  15. Хаджиев, Н. Нов ергограф за изследване в спортната гимнастика. В кн. Трудове на ВИФ “Г.Димитров”, Т.X, кн.1, 1967, с.55-58.

  16. Хаджиев, Н. и съав. Нормативи за оценка на физическата подготовка на пионерите и пионерките – гимнастици. ВФК, 2, 1967, с.94-98.

  17. Хаджиев, Н. Зависимост между някои силови показатели и успеваемостта на смесена успоредка. В кн. Трудове на ВИФ “Г.Димитров”, Т.X, кн.2, 1967, с.31-37.

  18. Хаджиев, Н. Динамиката на сумарните усилия при някои упражнения на смесена успоредка. В кн. Трудове на ВИФ “Г.Димитров”, Т.X, кн.3, 1967, с.121-127.

  19. Хаджиев, Н. Метод за определяне на специалната силова подготовка в тренировката по гимнастика. В кн. Трудове на ВИФ “Г.Димитров”, Т.X, кн.1, 1967, с.49-54.

  20. Хаджиев, Н. Динамографический анализ техники выполнения гимнастических упражнений. ТПФК, кн.4, 1967, с.68-70.

  21. Хаджиев, Н. Биомеханична характеристика на тилно въртене на смесена успоредка. ВФК, кн.3, 1968.

  22. Хаджиев, Н.Програмиране на учебно-тренировъчния процес. ВФК, Год.XIII, кн.7, 1968, с.398-406.

  23. Хаджиев, Н. Биомеханичен анализ на дълга прехватна склопка на смесена успоредка. ВФК, Год.XIII, кн.2, 1968, с.85-90.

  24. Хаджиев, Н. Съвременни проблеми на съдийствуването по гимнастика. В : Новости в спорта. Год. 1968, кн.3, с.28-31.

  25. Хаджиев, Н. Динамографичен анализ на задно тилно въртене на смесена успоредка. ВФК, Год.XIII, кн.10, 1968, с.587-591.

  26. Хаджиев, Н. Нов подход за оценка на ръчната динамометрия в спортната гимнастика. В: Новости в спорта. Год. 1969, кн.1, с.22-24.

  27. Хаджиев, Н. Експериментално-статистическо изследване на надеждността на някои силови показатели за физическа подготовка в спортната гимнастика. ВФК. Год. XIV, 1969, кн.6, с.366-371, кн.7., с.423-430.

  28. Хаджиев, Н. Съвременни проблеми на биомеханичния анализ на акробатичните упражнения. ВФК, 14,12, 1969, 745-750.

  29. Хаджиев, Н.Физическата подготовка и спортната техника в съвременния етап на учебно-тренировъчния процес.. ВФК, Год.XIV, 1, 1969, с.51-56.

  30. Хаджиев, Н. Изследване на упражненията с гумени амортизатори като ефективно средство за специална силова подготовка. В: Трудове на ВИФ “Г.Димитров”, Т.12, кн.3, 1969, 129-139.

  31. Хаджиев, Н. Кибернетика, математика, спорт. ВФК. Год.XIV, кн.4, 1969, с.255-256.

  32. Хаджиев, Н. Опыт програмирования развития мышечной силы в гимнастике. В кн. Мастерство гимнастов, ФиС, М., 1969, с.150-158.

  33. Хаджиев, Н. Метод за регистриране взривната сила на различни мускулни групи при спортисти. ВФК, кн.1, 1970, 81-85.

  34. Хаджиев, Н. Голямата гимнастика – партийно, държавно и обществено дело. ВФК, 15, 4, 1970, с.189-195.

  35. Хаджиев, Н. Проблемът за издръжливостта. В : ТМ, бр.5, 1970, с.3-11.

  36. Хаджиев, Н., Н.Кулий. Метод за индивидуално програмиране на гимнастическите упражнения. В сб. “Гимнастика, проблеми, новости”, ФиС, С., 1971.

  37. Хаджиев, Н. и съав. Метод за индивидуализирано програмиране на силовата подготовка на висококвалифицирани гимнастици. В кн. : Гимнастика – проблеми, новости, 1971, с. 40-53.

  38. Хаджиев, Н и съав. Проблемът за ръста и теглото. ТМ, бр.3, 1971, с.3-14.

  39. Хаджиев, Н. Проблеми на управлението на спортната тренировка. ТМ, бр.12, 1971, с.6-20.

  40. Хаджиев, Н. и съав. Съвременни проблеми на издръжливостта във футбола. ВФК, Год.XVI, кн.11, 1971, с.687-690.

  41. Хаджиев, Н. Основни проблеми на прогнозирането в спорта. ВФК, кн.9, 1971, с.535-544.

  42. Хаджиев, Н. Партийната повеля в действие! ВФК, кн.10, 1971, с.597-600.

  43. Хаджиев, Н. Проблеми на управлението на спортната подготовка. В: Международна научна конференция по въпросите на оран. и управлението на учебно-тренировъчния процес. С., 1972, с.15-24.

  44. Хаджиев, Н. Метод за определяне на интегралните силови възможности на спортиста. В : Международна научна конференция по въпросите на оран. и управлението на учебно-тренировъчния процес. С., 1972, с.84-91.

  45. Хаджиев, Н., Цв.Желязков. Проблеми на управлението на спортната подготовка. В сб. “Международна научна конференция по въпросите на организацията и управлението на тренировъчния процес. Изд. МФ, С., 1972.

  46. Хаджиев, Н., Ж.Кръстева. Закономерности на локалната издръжливост при физически упражнения. ВФК, кн.7, 1973.

  47. Хаджиев, Н.Теоретични изследвания върху механичните условия при изпълнение на скоковете. ВФК, 3, 1973, с.155-161.

  48. Хаджиев, Н. Закономерности на локалната издръжливост при физически упражнения. ВФК, 7, 1973, с.384-388.

  49. Хаджиев, Н., и съав. Факторна структура на физическото развитие и дееспособност. ВФК, 19, 4, 1974, с.202-209.

  50. Хаджиев, Н., Цв.Желязков. Научни проблеми на високото спортно майсторство. В.Трудове на ВИФ “Г.Димитров”, Т.XVII, кн.4, Част 1 и 2, 1974, с.11-18

  51. Хаджиев, Н., Цв.Желязков. Корелационна структура на основните силови показатели на младежи от 18 до 22 години в НРБ. В. Трудове на ВИФ “Г.Димитров”, Т.XVII, кн.4, Част 1 и 2, 1974, с.141-146.

  52. Хаджиев, Н., Н.Кулий, Г.Христов. Индивидуална оценка на някои признаци за физическо развитие и дееспособност по регресионния метод. ВФК, кн.5, 1974.

  53. Хаджиев, Н., Н.Кулий, Г.Христов. Изследване на физическата дееспособност на 20-годишни младежи. ВФК, кн.3, 1974.

  54. Хаджиев, Н. Факторна структура на физическото развитие и дееспособност. ВФК, кн.4, 1974.

  55. Хаджиев, Н. Гимнастическата 1974 и “Монреал – 76”. ТМ, 2, 1975, с. 17-22.

  56. Хаджиев, Н., Цв.Добрева. Биомеханична характеристика на упражненията “коремно въртене” и “ъглово въртене” на смесена успоредка. ВФК, 19, 5, 1975, 274-282.

  57. Хаджиев, Н., Д.Дончев. Факторна структура и оптимизация на тренировъчните натоварвания в гимнастиката. ВФК,21, кн.7, 1976, с.397-405.

  58. Хаджиев, Н. Съвременни тенденции в развитието на световната гимнастика. В : ТМ, Год.1977, кн.6, с.8-14.

  59. Хаджиев, Н. Гимнастиката след Петия конгрес на БСФС. В сп.: Въпроси на физическата култура. Год. XXII. Кн.10, 1977, с.525-529.

  60. Хаджиев, Н.Структура на техниката на гимнастическите упражнения. ВФК, 3, 1978, с.156-160.

  61. Хаджиев, Н.Тренировъчно натоварване, работоспособност и умора в спортната гимнастика. . ВФК, 23, 7, 1978, с.405-410.

  62. Хаджиев, Н. За по-висока ефективност на физкултурната и спортната наука. ВФК, 6, 1981, с.349-254.

  63. Хаджиев, Н. и др. Разработване на структурно-функционален модел на ЕЦНПКФКС. Трудове на ВИФ. Т.XXII, кн. II, 1981.

  64. Хаджиев, Н. Факторна структура на тренировъчните натоварвания в отделната тренировка. ВФК, кн.9, 1983.

  65. Хаджиев, Н., Д.Дончев.Закономерности в изменението на издръжливостта при последователни физически въздействия в отделно тренировъчно занимание.ВФК, кн.7, 1983.

  66. Хаджиев, Н. Развитието на ВИФ “Г.Димитров” като учебно-научен комплекс. Трудове на ВИФ. Т.XXIV, кн.1, 1983.

  67. Хаджиев, Н. Към проблема ма тренировъчните натоварвания в спортната гимнастика. ВФК, кн.7, 1984, с.429-435.

  68. Хаджиев, Н. Съвременни проблеми на кинематичния анализ в гимнастиката. ВФК, кн.5, 1984, 292-296.

  69. Хаджиев, Н. Подготовката на кадри по физическа култура и спорт в НРБ – постижения и проблеми. Научни трудове. Т.XXVI, кн. II, 1985.

  70. Хаджиев, Н. Проблеми на управлението на спортната подготовка в гимнастиката. В. Сб. Гимнастически меридиани; Изд. МФ, С., 1985.

  71. Хаджиев, Н. Интензивност на тренировъчните натоварвания в гимнастиката. ВФК, кн.9, 1985, с.24.

  72. Хаджиев, Н. Идентификация на тренировъчните натоварвания като процес. ВФК, кн.2, 1985.

  73. Хаджиев, Н., Д.Дончев. Оперативно прогнозиране на тренировъчните натоварвания. ВФК, кн.1, 1985, с.17.

  74. Hadjiev, N. Problemes de la Gestion de la preparation sportive de gymnastique. “Meridiane de Gymnastique”, Copiringth, 1986, Fi 6.

  75. Хаджиев, Н. Актуални проблеми на науката в спорта и спортното майсторство. ВФК, 5, 1986, с.1.

  76. Хаджиев, Н. Компютърът и физическата култура и спортът. ВФК, 7, 1986, с.1.

  77. Хаджиев, Н., Н. Йорданов, О.Тишинов Компьютер и физическая культура и спорт. В сб. “Гимнастика”. Изд. ФиС, М., 1987.

  78. Хаджиев, Н. Адаптация и тренировка (понятиен апарат). ВФК, кн.6, 1988, с.34.

  79. Хаджиев, Н. Класификация на екстремалните натоварвания в цикличните видове спорт. ВФК, кн.2, 1988, с.47.

  80. Хаджиев, Н. Срочна и кумулативна адаптация в спорта. ВФК, кн.10, 1988, с.49.

  81. Хаджиев, Н. Подход за изследване на екстремалните фактори в спортната дейност. ВФК, кн.7, 1988, с.10.

  82. Хаджиев, Н. Екстремалните натоварвания – закономерност в развитието на тренировъчната методика. ВФК, кн.8, 1988.

  83. Hadjiev, N. Sport training as multifaktorial structure. New horizons of human movement. 1988, p.312.

  84. Хаджиев, Н. и др. Управлението на тренировъчните натоварвания по гимнастика с помощта на компютър. Научни трудове. Т.XXIX. Кн.V, 1989, с.11.

  85. Хаджиев, Н. Компютърът във физическата култура и спорта. Научни трудове. Т.XXIX, кн.V, 1989, с.3

  86. Хаджиев, Н. Адаптация и управление на спортната тренировка. ВФК, 3, 1989, с.82.

  87. Хаджиев, Н. IV световен конгрес “Спорт за всички” под патронажа на Международния Олимпийски комитет. ВФК, 11-12, 1991, 12.

  88. Хаджиев, Н., Н.Неделчева. Екстремални натоварвания в спорта. В сб. “Спорт, стрес, адаптация”, под.ред. на Н.Хаджиев, 1991.

  89. Хаджиев, Н. Тренировка и адаптация. В сб. “Спорт, стрес, адаптация”, под.ред. на Н.Хаджиев, 1991.

  90. Хаджиев, Н. Спортната гимнастика на Барселона –92. ВФК, 10, 1992, с.42.

  91. Хаджиев, Н. Спортът за всички и елитния спорт – състояние и перспективи в Република България. Спорт и наука, 7, 1993, с.63.

  92. Хаджиев, Н. Първа европейска академия “Спорт за всички”. Спорт и наука, кн.7, 1994, с.78.

  93. Хаджиев, Н. Спорт за всички и елитен спорт. Спорт и наука. Кн.6, 1994, с.36.

  94. Хаджиев, Н. Спортът за всички в Република България – минало, настояще, бъдеще. Спорт и наука, кн.6, 1995, с.10.

  95. Хаджиев, Н. Спортът за всички и здравето на нацията : Слово : Първа нац. конференция. Спорт и наука, кн.6, 1995, с.5.

  96. Хаджиев, Н. IV световен научен конгрес “Семейството и спортът за всички” (Сеул, 21-24 април 1996 г. ). Спорт и наука, 6, 1996, с.58.

  97. Хаджиев, Н., Д. Дашева. Спорт, стрес, адаптация”. Сб. “Спорт, стрес, адаптация”, Първа Балканска Научна Конференция, София, 28 ноември 1997.

  98. Хаджиев, Н. Научен конгрес “Традиционни спортове” – част от спорта за всички и II световен фестивал на спорта и игрите. Спорт и наука, кн.1, 1997, с.97.

  99. Хаджиев, Н. Биомеханика и пренос на двигателния навик в гимнастиката. Спорт и наука. 5-6, 1998, с.41.

  100. Хаджиев, Н., Д. Дашева. Спорт, стрес, адаптация. Методология и перспективи. I-ви Международен научен конгрес, София 23-24 октомври 1999.

  101. Hadjiev, N., D. Dasheva, P.Bonov. Stress, Adaptation and performance. Fourth International Scientific Congress “ Olympic Sports and Sport for All: Health, Sports Medicine, Rehabilitation and Recreation, Kiev, May 16-19, 2000, Ukraine.

  102. Хаджиев, Н., Д.Дашева. Спорт, стрес, адаптация (методология и перспективы). Наука в олимпийском спорте, 2, 2000, стр.109-115.

  103. Хаджиев, Н., Д. Дашева, П.Бонов. Спорт, стрес, адаптация /Ретроспекция и перспективи/. Спорт и наука, Извънреден брой, 2001.

  104. Хаджиев, Н., Д.Дашева. Научни постижения и бъдещи насоки за изследвания по проблемите на стреса и адаптацията в спорта. Трудове на НСА, 2003.

   


 

Сподели във Facebook Twitter Share