НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Недялка Маврудиева, доктор

Учителски факултет
Катедра Теория на физическото възпитание
Сектор Подвижни игри
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(204)
E-mail: nmavrudieva@hotmail.com

Образование и кариера

Завършила е ВИФ “Г. Димитров”;
Работила е като треньор по волейбол и методист по спортни игри.
От 1998 г. работи като преподавател по “Подвижни игри”.


Научни интереси

  1. физическо възпитание и спорт в образователната система
  2. спортно майсторство в сферата на спортните игри.


Публикации, учебници, ръководства

1. Маврудиева, Н. - “Унихокей - поява и развитие”. В “Спорт, общество, образование” том 8 /Сборник с доклади от Годишаната научна конференция на НСА, 29-30 май 2002 г./ “НСА ПРЕС”, С., 2003, с. 651-652.
2. Маврудиева, Н. - “Изследване на влиянието на личностната и ситуативната тревожност на 15-годишни ученици върху точността на изпълнение на конкретна двигателна задача”./В съавт. с П.Пеева/. В “Спорт, общество, образование” том 8 /Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА, 29-30 май 2002 г./ “НСА ПРЕС”, С., 2003, с. 653-657.
3. Маврудиева, Н. - “Подвижните игри като средство за развитие на двигателните качества и формиране на специфични умения в обучението по минибаскетбол”. /В съавт. с Р.Църова, В.Чернев, И.Колев/. В “Спорт и наука” - Извънреден брой, 2002. /Юбилейна научна конференция “Актуални проблеми на физическата култура” - 12-13.ХІІ.2002 г./. Изд. “Тип-топ прес”, С., 2002, с. 207-212.
4. Маврудиева, Н. - “Влияние на подвижните игри върху развитието на специалните двигателни качества и някои специфични баскетболни умения при 10-годишни момчета”. /В съавт. с Р.Църова, И.Колев/. В ..”Спорт и наука”.2004, бр.1, с. 49-57.
5. Маврудиева, Н. - “Третият час по физическо възпитание и спорт - практически аспекти” (В съавт. със С.Маврудиев, С.Неделчева и П.Динчева). В “Спорт и наука”. Извънр. Брой 1/2005, с. 83-89.
6. Маврудиева, Н. - “Занимания с унихокей в СОУ през погледа на 12-13 годишни ученици” (В съавт. със С. Маврудиев). В “Спорт и наука”. Извънр. Брой 1/2005, с. 292-297.
7. Маврудиева, Н.- “Характерни особености на спортната игра “Унихокей” (в съавт. със С.Маврудиев). В “Спорт и наука”. Извънр. Брой 1/2005, с. 79-82.
8. Маврудиева, Н. -
“За развитието на игрите със стик и топка” - Сборник доклади от ІІІ Международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”. С. , 2004, с. 186-190.
9. Маврудиева, Н. - “Образователната парадигма в променящия се свят”. (В съавт. със С.Маврудиев). Конференция на кат. “Баскетбол, волейбол, хандбал”. В “Спорт и наука”. Извънр. брой 4/2005, с. 97-101.
10. Маврудиева, Н. - “Взаимовръзка между степента на биологичното съзряване и развитието на взривната сила на долните крайници при ученици на 11-14 годишна възраст” (в съавт. със С.Маврудиев, С.Неделчева и П.Динчева). Конференция на кат. “Баскетбол, волейбол, хандбал”. В “Спорт и наука”. Извънр. брой 4/2005, с. 90-96.
11. Маврудиева, Н .-
Проучване мнението и отношението на учениците от Република Германия към обучението по спорт- (в съавт.с И. Антонов, К.Лазарова). Конференция на кат. “Баскетбол, волейбол, хандбал”. В “Спорт и наука”. Извънр. брой 5/2007, с.133-139 .
12. Маврудиева, Н -
Изследване въздействието на спортната игра унихокей върху физическата годност на 12-13 годишни момичета. Конференция на кат. “Баскетбол, волейбол, хандбал”. В “Спорт и наука”. Извънр. брой 5/2007, с.140-145 13. Маврудиева, Н - Изпълнение на начални удари - една противоположна перспектива (в съавт.с И. Антонов) Конференция на кат. “Баскетбол, волейбол, хандбал”. В “Спорт и наука”. Извънр. брой 5/2007, с.140-145
14. Маврудиева, Н - Изследване въздействието на спортната игра унихокей върху физическата годност на 12-13 годишни момчета. Четвърта международна научна конференция на катедра “Футбол и тенис” - „Национална спортна академия Васил Левски”. Издателство „Авангард Прима” С. 2007, с.140-145
15. Маврудиева, Н - Изследване изменението на комплексните скоростно-силови възможности при квалифицирана дискохвърлячка в многогодишен аспект - /В съавт. със С. Стойков, Л. Кръстев/. Сборник доклади от ІV Международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, Олимпийски спорт и спорт за всички.,17-18 ноември 2006 Национална спортна академия ”.В. Левски“ С. , 2006, с. 145-148.
16. Маврудиева, Н - Световната купа 07 по волейбол - участници и комплектуване на отборите. Ретроспективен анализ на провеждането на Световната купа. (в съавт.с И. Антонов, К. Лазарова). В “Спорт и наука”.брой 1/2008, с.26-40
17. Маврудиева, Н - Проучване мнението и отношението на учениците към учителите по физическо възпитание и спорт(в съавт.с, К. Лазарова, Н. Генчева). В “Спорт и наука”. брой 6/2007, с.119-1123
18. Маврудиева, Н - Влиянието на подвижните игри върху развитието на някои двигателни качества при ученици от втори клас (в съавт.с, В. Чернев, Д. Любенова, Г. Иванова).В “Спорт и наука”. брой 6/2007, с.124-129
19. Маврудиева, Н - Физическо развитие на трениращи стрелба кадети (в съавт. с, Р. Петров, Л. Крайджикова, Б. Илинова).В “Спорт и наука”. брой 6/2007, с.93-100
20. Маврудиева, Н - Анализ на точконосещите елементи от Световната купа 07 в Япония (в съавт.с, И. Антонов ).В “Спорт и наука”. брой 6/2007, с.49-59
21. Маврудиева, Н - Динамика на спортно-техническите умения по унихокей на 12-13 годишни ученици - Списание за научни и изследователски изследвания за физическа култура, Скопие, бр.1, 2007, с. 214-217
22. Маврудиева, Н - Корелационни зависимости между показателите за физическа годност и спортно-техническа подготвеност на 12-13 годишни момчета (В съавт. със С.Маврудиев). . Списание за научни и изследователски изследвания за физическа култура, Скопие, бр. 2,2007, с.147-150
24. Маврудиева, Н - Анализ на корелационните зависимости между показателите за физическа годност и специфични спортно-технически умения. В “Спорт и наука”. Брой 4/2008, с.78-83
25. Маврудиева, Н - Повишаване ефективността на обучението по баскетбол в третия учебен час. ( в съавт.с, К. Лазарова). В “Спорт и наука”. Брой 4/2008, с. 93-99.
26. Маврудиева, Н - Приложение на упражнения и игри с голяма терапевтична топка при ученици с неправилна стойка и гръбначни деформации. ( в съавт.с Н. Генчева, К. Генчев).Сборник трудове от ІІ международна научна конференция КИНЕЗИОЛОГИЯ 2007г. издателство “Ай анд Би” ООД Велико Търново, 2008, с.229-232
27. Маврудиева, Н - Учебното съдържание по физическо възпитание и спорт - теоретико-методически аспекти. В “Спорт и наука”. Извънр. Брой 1/2007, с. 262-266.
28. Маврудиева, Н - Анализ на учебните програми по физическо възпитание и спорт в гимназиалния етап на основната образователна степен в Р. Италия. (В съавт. с К. Лазарова, М. Демирева, И. Антонов). В “Спорт и наука”. Извънр. Брой 1/2007, с. 257-261.
39. Маврудиева, Н - Физическото възпитание и спортът като специфична възпитателна технология за развитие на подрастващите. (В съавт. със С. Димитрова, Е. Николова). В “Спорт и наука”. Извънр. Брой 1/2007, с. 32-40
31. Маврудиева, Н - Включване на занимания по FIT-BALL в програмата по физическо възпитание при ученици от трети клас .
( в съавт.с Н. Генчева, К. Генчев). В “Спорт и наука”. Извънр. Брой 1/2007, с. 562-569.
30. Маврудиева, Н - Факторна структура на физическата годност и спортно-техническите умения на ученици от VІ клас на СОУ. В “Спорт и наука”. Извънр. Брой 4/2008, с. 173-184.
31. Маврудиева, Н. - Подвижните игри в обучението по физическо възпитание и спорт на ученици от първи клас - конф.Sport and Quality of Life, Prceedings of Abstracts of Inteternational Conference 6th- 7th Novemberq 2008 in Brno, str.88
32. Маврудиева, Н -
Изследване развитието на двигателните качества при ученици от трети клас на СОУ - Sport and Quality of Life, Prceedings of Abstracts of Inteternational Conference 6th- 7th Novemberq 2008 in Brno, str.89
33. Маврудиева, Н - Особености на соматотипа на най-добрите български 14-15-годишни баскетболисти.
Somatotype peculiarities of the best 14-15 years old Bulgarian junior men basketball players
Rositza Tzarova, Nedyalka Mavrudieva, R. Krasteva Sport and Quality of Life, Prceedings of Abstracts of Inteternational Conference 6th- 7th Novemberq 2008 in Brno, str.161

 


 

Недялка Маврудиева по време на занимания

Сподели във Facebook Twitter Share