НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Докторанти

Учебен процес   Конкурси за докторанти - държавна поръчка   Съобщения   Необходими документи за кандидатстване   Такси за обучение   Сведение за аудиторно и допълнително натоварване на преподаватели в ОНС „ДОКТОР“  

Център за развитие на академичния състав в НСА (ЦРАС)

Инспектор УД - докторанти 
Евгения Арсенкова
тел. (02) 4014(309)


Прием и обучение в ОНС "Доктор" - вижте приложената по-долу Наредба за администриране на обучението в образователно-научната степен "Доктор"


 

 

В 14-дневен срок след провеждане на вътрешното обсъждане в първичното звено докторантът представя в ЦРАС следните документи:

1. заявление до ректора на НСА „Васил Левски” за откриване на процедурата по публична защита;

2. заповед за зачисляване (за ОНС „Доктор”) – копие;

3. заповед за отчисляване (за ОНС „Доктор”) – копие;

4. заповед за разширен научен колегиум на първичното звено;

5. протокол от първичното звено за проведено вътрешно обсъждане и докладна записка за решението на научния колегиум за стартиране на процедура за публична защита;

6. вътрешни рецензии – 2;

7. списък на публикациите по темата на дисертационния труд;

8. публикации (копия);

9. автобиография – европейски стандарт;

10. документ за резултати от изпит по чужд език (само при защита на чужд език);

11. дисертационен труд – 5 екземпляра;

12. автореферат (работен вариант) – 5 екземпляра;

13. други документи (по преценка на кандидата);

14. информационна карта „Сирена” – на български и английски език (попълват се след второто заседание на Научното жури), на хартиен и на електронен носител в Word формат;

15. дисертация и автореферат в pdf формат на електронен носител (представят се след второто заседание на Научното жури).

 

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share