НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

273. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Правно основание:
-
Чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона за висшето образование
- Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди за обучение в чуждетранни висши училища – чл. 14, ал. 3, чл. 15
- Правилник на Национална спортна академия „Васил Левски“ за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища (приет с Решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ по Протокол № 21/08.02.2018 г.)
-  Чл. 2 във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди за обучение в чуждестранни висши училища;
- Чл. 2 от Правилник на Национална спортна академия „Васил Левски“ за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища. 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
Комисията по признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се състои от Председател и 6 членове. Това са служителите, които издават индивидуалния административен акт – чл. 8 и чл. 16 от Правилника на НСА „Васил Левски“.
- Решение на Академичен съвет на НСА „Васил Левски“ – чл. 9, ал. 2 или решение на Декана на съответния факултет – чл. 21, ал. 3 от Правилника на НСА „Васил Левски“.
- Заповед на Ректора на НСА „Васил Левски“ – чл. 9, ал. 3 и чл. 22 от Правилника на НСА „Васил Левски“.
- Заповед на Ректора на НСА „Васил Левски“ при отказ за признаване – чл. 11 от Правилника на НСА „Васил Левски.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката
- Център ОКС „Магистри“ е звеното за административно обслужване и предоставящо информация за хода на преписката – чл. 7, ал 1 от Правилника на НСА.
- София 1700, Студентски град, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 21, Имейл: magistrinsa@abv.bg , тел. за връзка (02)40316, работно време: 8.30–12.00, 13.00–1630.

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи – чл. 7 от Правилника на НСА „Васил Левски“:
- диплома за завършено образование и академична справка – оригинал;
- превод на документите от лицензирана от МВнР преводаческа фирма.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
- Заявление за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: налично в Център ОКС „Магистри“ и публикувано на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ - http://www.nsa.bg/bg/page,2055

Документът е безсрочен, но е валиден само за обучение в НСА „Васил Левски“. 

Таксите за признаване са оповестени на интернет страницата на НСА „Васил Левски“. Тяхното определяне е с решение на Ректорския съвет и заповед на Ректора на НСА „Васил Левски“ -  www.nsa.bg

Начин на плащане – по банков път или чрез ПОС терминал на касите на НСА „Васил Левски“.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
– Академичен съвет и зам.-ректор по учебната работа на НСА „Васил Левски“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата, съгласно:
Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди за обучение в чуждестранни висши училища.
- Правилник на Национална спортна академия „Васил Левски“ за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища – чл. 11 и чл. 12 от Правилника на НСА „Васил Левски“.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата – www.nsa.bg и имейл: magistrinsa@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата – лично или чрез лице, притежаващо пълномощно.

 

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share