НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

264. Издаване на европейско дипломно приложение

Правно основание:
- Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т.2

Орган по предоставяне на услугата
- Учебно-методичен отдел
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Основание за издаване на приложението
- Европейското дипломно приложение е документ, който се издава като приложение към дипломата за висше образование, и следва модела, разработен от Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО/ЦЕПЕС.
- Европейското дипломно приложение осигурява достатъчно и независими данни с цел подобряване на прозрачността и постигане на безпристрастно и справедливо признаване на документите за образование и професионална квалификация (дипломи, степени, сертификати) в международен аспект.
- Приложението описва същността, нивото, контекста, съдържанието и статута на обучението, което е преминато и успешно завършено от съответното лице - притежател на оригиналния документ, който удостоверява квалификацията и към който е прикрепено съответното приложение.

Процедура
- Европейското дипломно приложение се издава автоматично и безплатно на всеки завършващ студент в МВБУ на български и английски език.
- Необходимо е студентът да попълни и подаде в Учебно-методичния отдел молба-заявление за безплатно издаване на европейското дипломно приложение.
- Приложението се издава от Учебно-методичния отдел на НСА "Васил Левски"

Цена на услугата:
Безплатно, след подаване на заявление.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share