НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

261. Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти

Документи за образование и квалификация
Висшите училища издават следните документи за образование и квалификация: 
- диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование:
- европейско дипломно приложение
- свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци;
- академични справки;
- уверения и удостоверения (при поискване).

Правно основание
- Чл. 7 (1) от Закона за висшето образование - http://www.nsa.bg/bg/page,1866
- Чл. 1 (1) от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - http://www.nsa.bg/bg/page,1866
- Чл. 2 (4) от Правилник за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“ - http://www.nsa.bg/bg/page,1870
- Наредби за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ и  ОКС „Магистър“ в НСА- http://www.nsa.bg/bg/page,1867

Орган за предоставяне на административната услуга
- Ректор на НСА „Васил Левски“
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(101), Факс (02) 400 75 04
e-mail: rector@nsa.bg,  p_geshev@nsa.bg

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.
- Учебно-методичен отдел на НСА
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21; Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи.
-
Студент желаещ да се яви на държавен изпит подава заявление в Учебен отдел и заплаща такса ако такава се изисква ( три години след семестриално завършване).
- Чл. 49-54 от Наредбата за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ в НСА
- Чл. 22 от Наредбата за администриране на учебната дейност в ОКС „Магистър“ в НСА

Образци на формуляри и начин за заявяване на услугата.
-
Заявления за получаване на административната услуга -  http://www.nsa.bg/bg/page,1493

Документите са безсрочни.

Таксите и цените са определени на основание чл.90, ал. 3 т. 4 от ЗВО и Решение на Академичен и Ректорски съвет.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
-
МОН
- Зам.- ректор по УР

Електронен адрес: uchebenotdel@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата.
- Лично (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share